در مقالات پژوهشی اصیل orginal paper))  سه دسته مقاله وجود دارد :

 1 – مقالات مربوط به نحوه عملکرد سیستم (قابلیت های نرم افزار)

2 – مقالات مربوط به دانش نگرش و عملکرد کاربران راجع به نرم افزار های موجود در سازمان

3- مقالات تجربی (exprimental) اثر یک مداخله را در دو گروه بررسی می کند .

اجزای p   مقاله : pico

Population : p  جمعیت مورد مطالعه             

Intervention : I نوع مداخله

Comparison : c گروه شاهد یا مقایسه

Outcoome : o پیامد

Designe : d نوع طرح

برای نوشتن مقاله مروری حداقل باید اجزای I و p  همه مقالات مورد نظر یکی باشد.

شاخص های مربوط به وبلاگ کلاس کامپیوتر:

تعداد نودسندگانی که خلاصه جلسه 5 کاربرد کامپیوتر را با رعایت شاخص زمانی یعنی تا آخرین روز همان هفته نوشته اند به کل نویسندگان

تعداد نودسندگانی که خلاصه جلسه 5 کاربرد کامپیوتر را با رعایت شاخص کمی یعنی حداقل در هفت سطر نوشته اند به کل نویسندگان

تعداد نویسندگانی که خلاصه جلسه 5 کاربرد کامپیوتر را با خط تاهومای 9 نوشته اند به کل نویسندگان

تعداد نویسندگانی که خلاصه جلسه5 کاربرد کامپیوتر را بدون غلط املایی نوشته اند به کل نویسندگان