SPSS: Statistical Package for Social Science

انواع متغیرها:

کمی:1- فاصله ای 2- نسبتی

کیفی: 1- اسمی 2- رتبه ای

آمار به دو دسته توصیفی(جداول و نمودارها) و استنباطی( شاخص های عددی) تقسیم می شود. 

 آمار توصیفی چیزی است که از سرشماری به دست می آید و همه عناصر جامعه را بررسی می کند. 3700 نوع آزمون آماری مختلف داریم.   

نمودار ها شامل نمودار میله ای ، هیستوگرام، چندبر، ساقه و برگ و ... است. کارکردن با این نرم افزار محدود است زیرا یک منوی آنالیز دارد و فقط آزمون هایی که در آن است قابل انجام است و آزمون های دیگر یا آنهایی که غیر رایج هستند را با آن نمی توان انجام داد.

این نرم افزار دو صفحه دارد:

Data view .1

Variable data.2

در صفحه اول داده ها را وارد می کنیم. داده ها می تواند کمی یا کیفی باشد. هر ستون یک متغیر است. هر سطر مربوط به یک مورد است.

در صفحه دوم موارد زیر را داریم:

Name:در اینجا نام متغیر را می نویسیم. در اینجا می توانیم نام متغیر را به صورت مخفف بنویسیم.

در اینجا می توانیم نام کامل متغیر را بنویسیم و یا آن را تعریف کنیم. :Label

 نوع متغیر را مشخص می کنیم. :Type

 پهنا یا طول میدان است. :Width

Decimal: به ما می گوید که اعشار را تا چند رقم نشان می دهد. البته در این قسمت اعشار ها به اندازه ای که ما مشخص کرده ایم نشان داده می شود ولی در محاسبات تا آخرین اعشار محاسبه می شود.

Value: در متغیر کمی به کار نمی آید. در متغیر کیفی مفید است. این گزینه برای راحت تر وارد کردن داده ها است. مثلا value=1, label= female

Missingمربوط به مواردی است که پر نشده یا خالی مانده است مثلا در پرسشنامه ها.

پهنای متغیر را در صفحه دوم این نرم افزار تعیین می کند. :Column

 داده ها در کجای هر یک از خانه های صفحه قرار گیرد. وسط، راست و یا چپ:Align

Measure: واحد اندازه گیری. مثلا:

Scale: فشار خون و Nominal: جنسیت

 

تحلیل و آنالیز داده ها

منوی بالای صفحه

Analyze

Descriptive statistics

 : در این گزینه می توانیم از دستورات برای داده هایی که تغییر کرده اند کپی کرده و استفاده کنیم.

Frequency: در این مورد گزینه های را داریم که می توان با انتخاب آنها این موارد را به دست آوریم. مانند: :Quartiles, cut point for, percentiles, mean, median, mode, sum, std.deviation, variance, range, minimum, maximum, se.mean, skewness and kurtosis

دو گزینه آخر به ما می گوید که داده های ما نرمال هستند یا خیر.

برای متغیر های کمی از هیستوگرام اسفاده می شود.

وقتی Missing ندارم Percent و Valid percent یکی هستند.

برای متغیر هایی که از چند متغیر ساخته شده اند :

Transform

Compute