در این جلسه در مورد نرم افزار spss  و کاربرد آن و چگونگی استفاده از این نرم افزار صحبت شد. از این نرم افزار استفاده های گوناگونی به خصوص برای رشته های غیر آماری می شود، در مقابل stata نرم افزار آماری است که قابلیت برنامه نویسی نیز دارد. در واقع این نرم افزار در آنالیز داده ها و بردن آن ها روی نمودارهای گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.

در ادامه در مورد آمار و انواع داده ها و اندازه گیری بحث شد در این خصوص متغییرهای آماری به دو دسته ی کمی و کیفی تقسیم می شوند این تقسیم بندی در ورود داده ها اهمیت پیدا می کنند متغییرهای  کمی به راحتی وارد نرم افزار می شوند در مورد متغییرها یا همان داده های کیفی بخصوص داده های اسمی مانند گروه خون باید کد گذاری شوند دسته ی دیگر داده های کیفی رتبه ای ها هستند که از جمله ی آن ها می توان به سطح سواد اشاره کرد. همچنین در مورد آمار و تقسیم آن به آمار توصیفی و استنباطی صحبت شد. آمار توصیفی شامل نمودار ها و ... که امروزه کاربرد کم تری دارد، دسته ی دوم که آمار استنباطی است آنالیزهای دقیق تری داشته و spss در این دسته قرار می گیرد.

در نرم افزار دو پنجره ی اصلی داریم data view  و    variable view که در صفحه ی اول که مربوط به ورود اطلاعات است، اطلاعات وارده را مشاهده می کنیم، صفحه ی دوم که مربوط به وارد کردن متغییرهاست. در صفحه ی نخست هر ستون مربوط به یک متغییر است که در موارد مختلف قابل مشاهده است، همچنین هر ردیف مربوط به یک پرسشنامه می باشد که اطلاعات مربوط به یک subject  است.

در صفحه ی variable view  بر روی هر ستون عناوینی مشاهده می شود که هر کدام از آن ها به نکته ی خاصی اشاره می کنند از جمله:

Name: که به صورت خلاصه نام متغییر را می نویسیم.

Type: اشاره به نوع متغییر دارد که می تواند کمی، کیفی و به مراتب انواع متغییرها باشد.

Width: اینکه هر داده چقدر پهنا می تواند داشته یاشد در واقع تعداد کاراکترها را مشخص می کند.

Decimals: تعداد ارقام اعشار که هر متغییر می تواند داشته باشد مشخص می کند.

Label: نمایه ی مشخصی برای متغییر تعیین می کند و متغییر را آن طور که تعریف می کنیم نشان می دهد.

Value: در مورد متغییرهای کیفی کاربرد دارد که این متغییرها را کدگذاری می کند.

Missing:  این ستون در مورد داده های افتاده کاربرد دارد

Columns: پهنای ستون مربوط به هر متغییر را می توان تنظیم کرد.

Align: در واقع مکان قرارگیری داده و اینکه چینش آن چگونه باشد کاربرد دارد.

Measure: مقیاس اندازه گیری مربوط به هر داده (فاصله ای، نسبتی ...)  را مشخص می کند.

در قسمت analyze در این نرم افزار با انتخاب گزینه یstatistic  Descriptive ، منوی Frequency را انتخاب می کنیم با این مورد می توان به رسم نمودار دلخواه و مرتبط با نوع متغییر پرداخت برای این کار از گزینه ی chart  استفاده می کنیم با این کار متغییر را به صفحه ی متغییرها برده ایم. همچنین می توان با ورود به مشخصات آماری نرم افزار شاخص های آماری از جمله میانگین، مد، چولگی و ... را نیز محاسبه کرد.

همچنین استاد گرامی در مورد هر کدام از گزینه های مورد نیاز جهت آنالیز داده ها از جمله نمودارهای مربوط به هر متغییر، چولگی ها، پراکندگی و نحوه ی تجزیه و تحلیل بخشی از داده ها که داده ی پرت محسوب می شوند توضیحاتی ارائه دادند.