"به نام خدا"

آشنایی بانرم افزارSPSS:

Spssیک تجزیه کننده جامع وانعطاف پذیرآماری ویک سیستم مدیریت داده است.spssتقریبامی تواندداده هاراازهمه فایل هابگیرد آنهارابه گزارش های جدول بندی شده،نقشه،آمارهای توصیفی وتبدیل کند. بااستفاده ازاین نرم افزارازمون های ساده اماری رامی توانیم تجزیه وتحلیل کنیم.برای تحلیل های پیشرفته بایدازنرم افزارهای دیگری استفاده کرد.

انواع آمار :

آمار توصیفی :

آن دسته از روشهای آماری که با و توصیف ویژگیهای برجسته داده‌ها سروکار دارند، در مبحث آمارتوصیفی قرار می‌گیرند. برخلاف گذشته ، امروزه آمار توصیفی فقط قسمت کوچکی از حوزه فعالیتهایی است که تحت پوشش موضوع آمار قرار می‌گیرند.
آمار استنباطی :

در زمان حاضر ، قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از کسب اطلاعات با انجام محاسباتی روی داده‌ها و ارزیابی معلومات تازه‌ای که از این اطلاعات بدست می‌آید.نرم افزارSPSSجزآماراستنباطی است.

انواع داده ها:

1-داده های کمی:شامل فاصله ای ونسبی

2-داده های کیفی:شامل اسمی وترتیبی

نحوه کاربانرم افزارSPSS:

صفحه کاری SPSSدارای 2پنجره است:

ü        Data view

ü        Data variable

درData viewداده هاراواردمی کنیم ولی قبل ازواردکردن داده هابایدمتغیرهاراتعریف کنیم برای این کارازData variableاستفاده می کنیم.

پنجره Data variableاز10ستون تشکیل شده است:

1-ستون Name:اسم متغیرراواردمی کنیم.

2-ستون type:نوع متغیرراواردمی کنیم.نوع متغیرمی تواندیکی ازاین مواردباشد:

Numeric، ،comma، Dot، Scientific notation، Dollar،  custom currency، stringباشد.

درصورتی که داده هاعددی باشدمتغیرNumericودرصورتی که متغیرهااسمی باشند،stringراانتخاب می کنیم.

3-ستونWidth:پهنای موردنظربرای داده هارامشخص می کند،منظورازپهناتعدادکاراکتری که هرمتغیرمی تواندداشته باشد.

4-ستونdecimal:تعدادرقم های اعشاربرای هرمتغیرراتعیین می کند.

5-ستونlabel:برای متغیریک برچسب تعیین می کنیم.

6-ستونValue:اگرداده هامربوط به متغیرهای کیفی مثل جنس باشد،دراین قسمت می توانیم برای هرمتغیریک کدتعریف کنیم.

7-ستونMissing:بعدازواردکردن داده هااگرخانه ای دارای عددنباشد،درآن خانه یک نقطه قرارمی گیردوspssان رابه عنوان یک داده گم شده درنظرمی گیرد.اگربخواهیم داده های گم شده رادرمحاسبات وارد کنیم ازاین ستون استفاده می کنیم.

8-ستونColumn:برای تغییردادن پهنای ستون درپنجرهData view،می توانیم عددموردنظرراین جاتایپ کنیم .

9-ستونAlign:برای تنظیم مکان دادهدرستون داده واینکه راست چین،چپ چین یاوسط چین باشندازاین ستون استفاده می کنیم.

10-ستونMeasure:برای تعیین نوع داده های فاصله ای،ترتیبی،اسمی استفاده می شود.

گزینه Analyze:

برای رسم نمودارازقسمتAnalyze،گزینه Descriptive statistic وبعدگزینه Frequencyراانتخاب می کنیم.متغیرابه ناحیه Variableمنتقل می کنیم ودکمه chartراکلیک کرده ونمودارموردنظرمان ،برای مثال هیستوگرام راانتخاب می کنیم باانتخاب گزینهwith normal curveمنحنی نرمال نیزنشان داده می شود،سپس continueوokراکلیک می کنیم.

درپنجرهfrequenciesباکلیک روی statisticوانتخاب موارددلخواه می توانیم اطلاعات بیشتری ازداده های خودنظیرمیانگین،میانه،انحراف معیار،چولگی و..رابه دست اوریم.

ازگزینهGraphمی توانیم نموداررسم کنیم.البته ازقسمتAnalyzeنیزامکان رسم نمودارهای موردنیازمان وجودارد.