این جلسه  ما با نرم افزار spss آشنا شدیم .

ابتدا قدری درباره آمار بحث شد . آمار به دو دسته تقسیم می شوند :

1-                   آمار توصیفی  : که شامل جداول ، نمودار و شاخص های عددی است .

2-                   آمار استنباطی : که کار با spss را شامل می شود .

بطور کلی ما دو نوع داده داریم :

1-                   داده های کمی  : که به دو نوع فاصله ای  و نسبی تقسیم می شوند .

2-                   داده های کیفی : نیز به دو دسته اسمی و رتبه ای تقسیم می شوند .

در هر spss دو صفحه تحت عنوان data view و variable view وجود دارد .

در صفحه data view  هرستون مربوط به یک variable  می باشد . در نتیجه هر ستون یک متغیر است و اگر بر روی ستون اول ان دابل کلیک کنیم وارد صفحه variable view  می شویم . در صفحه data view  سطرها case های ما محسوب می شوند .

در صفحه variable view  عنوان ستون ها شامل موارد زیر می باشند :

:Name نام متغییر را با اختصار می نویسیم.

Type: نوع متغییر را مشخص می کنیم .

Width: تعداد کارکترها را تعیین می کنیم .

Decimals: که تعداد اعشار را مشخص می کند .

Label: خروجی ها را با عنوان های مورد نظرمان نمایش می دهد.

Value: در متغییرهای کیفی کاربرد دارد.

Columns: پهنای ستون متغیرها را می توان کم یا زیاد کنیم .

Align: تراز داده ها را تعیین می کنیم.

Measure: که مقیاس اندازه گیری را مشخص می کنیم .

از منوی Analyze گزینه Descriptive برای نمایش چارت ها ، چارک ها و... استفاده می کنیم .از دیگر قابلیت های نرم افزار spss انجام محاسبات از طریق compute  از منوی transform  می باشد .

وقتی که میخواهیم اطلاعات  را به تفکیک یا بر اساس متغیرهای خاص دسته بندی کنیم از منوی Analyze ساب منوی descriptive و گزینه Explore استفاده می کنیم.

تحلیل و آنالیز داده ها : (مثال )

از منوی Analyze  گزینه descriptive statistic  را کلیک میکنیم .

Paste: در این گزینه میتوانیم از دستورات برای داده هایی که تغیر کرده اندکی کپی کرده و استفاده کنیم .

Frequency: که از این قسمت می توانیم مواردی نظیر میانگین ، میانه ، مد ، واریانش و.. متغیر خاصی را بدست آوریم .

برای متغیر های کمی از هیستوگرام استفاده می شود .

وقتی Missing نداریم percent و valid percent  یکی هستند .

برای متغیرهایی که از جند متغیر ساخنه شده اند از transform  و compute استفاده می شود .