بخش اول:

در ابتدا اصطلاح PICO که مخفف کلمات

Population

Intervention

Comparison

Outcome

هستند، توضیح داده شد. بدین صورت که Population به معنای جمعیت مورد مطالعه می باشد و در هر پژوهشی به عنوان یکی از مولفه های اصلی مطرح می شود. یا به عبارتی واحد مورد مطالعه ای که بر روی آن تحقیق انجام می شود. جمعیت مورد مطالعه می تواند انسان، بیمارستان، واحدهای بیمارستانی و یا هر چیزی که ما برروی آن تحقیق انجام می دهیم باشد.

همچنین در مورد Intervention همانگونه که از اسم آن مشخص است مداخله را در تحقیق مشخص می کند.در هر مطالعه ما نوعی مداخله انجام می دهیم. در مورد مداخله باید توجه داشته باشیم که حق اینکه هرنوع مداخله برروی انسان انجام دهیم را نداریم و همچنین اگر درمانی به طور کامل اثبات نشده باشد حق این را نداریم که آن را به عنوان یک مداخله منتشر کنیم.

در اینجا یک مسئله دیگر که وجود دارد exposure می باشد. که مواجهه را مطرح می نماید. تفاوت بین مواجهه و مداخله در این است که در مداخله ما بطور مستقیم کاری را انجام میدهیم و نتایجی را که در اثر انجام آن کار بوجود آمده اند را گزارش می کنیم  ولی درمورد مواجهه ما فقط با یک عامل که در اثر هر چیزی ممکن است بوجود آمده باشد را بررسی می کنیم.مانند آلودگی هوای تهران که ما آن را به وجود نمی آوریم ولی تاثیر آن را بر عوامل دیگر از طریق مواجهه می توان سنجید.

مولفه بعدی Comparison به معنای گروه شاهد یا گروهی که زمینه مقایسه جامعه مورد پژوهش را بوجود می آورد است.باید توجه داشت گاهی اوقات ما گروه مقایسه در مطالعه مشخص نمیکنیم ولی در هر مطالعه گروه مقایسه وجود دارد بدین صورت که عدم آن عامل مورد بررسی شاهد ما می باشد.

و بالخره مولفه آخر Outcome به معنای یافته های تحقیق می باشد که نتایج را برای ما مشخص میکند.

درمورد بررسی مقالات همیشه باید این چهار آیتم را در نظر داشت و سعی شود هنگام خواندن مقالات این آیتم ها را برای خود مشخص کنیم.

همچنین گاهی اوقات بجای PICOاز اصطلاح PICOD نیز استفاده می شود که آیتم آخر آن Design مطالعه را مشخص می کند یعنی مدل کلی مطالعه.که این مولفه تقسیم بندی هایی دارد که شامل این موارد می باشد:

1-       مطالعات تحلیلی:

 شامل مطالعات مشاهده ای و مداخله ای می باشند. همچنین مطالعات مشاهده ای خود به  مطالعات هم گروهی، مورد شاهدی و مقطعی تقسیم بندی می شوند.

2-       مطالعات توصیفی:

شامل مطالعات گزارش مورد(case report) و مطالعات اکو لوژیک می شود کگه در این نوع مطالعه فرد فقط موضوع مورد بررسی را توصیف و گزارش میکند و خود هیچ مداخله ای را انجام نمی دهد.

 همچنین در ادامه در رتبطه با IMRAD توضیح داده شد که مخفف کلمات زیر می باشد.

Introduction: که درآن هدف از انجام مطالعه و اهمیت موضوع مشخص می شود.

Method:که روش مطالعه را مشخص میکند. و درآن مواد و روشهایی که در مطالعه از آن استفاده شده است توضیح داده می شود.

Result: که درآن باید نتایج به دست آمده را توضیح داد.

و در آخر discussion که بحث مشخص می شود.که در مورد نتایج بحث میکنیم.