"به نام خدا"

درابتدای جلسه درموردقسمت های اصلی یک مقاله که به اختصارPICOنامیده می شود،صحبت شد:

P:ابتدای کلمهPopulationوبه معنای جمعیت موردمطالعه است،که می تواند حیوان،انسان،سازمان(مانندبیمارستان)و..باشد.

اگرجمعیت موردمطالعه انسان باشد،دراین صورت4نوع مطالعه خواهیم داشت:

1-treatment study:این نوع مطالعه برای کشف روش های جدیددرمانی به کارمی رود.دراین نوع مطالعه اجازه نداریم درمان هی شناخته نشده واتبات نشده رابرای انسان استفاده کنیم.

2-Diagnose study:این نوع مطالعه برای کشف روش های تشخیصی جدیداست.مثلاکشف روش جدیدبرای تشخیص بیماری دیابت

3-Prognosis study:برای بررسی ریسک فاکتورهااست.بیمارانی که ریسک فاکتورهای بیشتری ازبقیه دارندفاحتمال بیمارشدن آن هابیشتراست.

4-causation Study:برای کشف علت اصلی یک بیماری بکارمی رود.گاهی اوقات ممکن است علت اصلی بیماری آن چیزی نباشدکه ماتاکنون فکرمی کردیم.

I:ابتدای کلمهInterventionیعنی مداخله است.درهرمطالعه ای بایدنوع مداخله مشخص شود.درمطالعاتی که درآن ازInterventionاستفاده می شودحق نداریم درمان های اثبات نشده ومواردی راکه هنوزبرروی حیوانات آزمایش نشده است رابرای انسان استفاده کنیم.

فرقIntervention وExposure:درInterventionمداخله صورت می گیردوپژوهشگردرایجادمواجهه نقش داردولی درExposureمداخله صورت نمی گیردوپژوهشگران ان رابه وجودنمی آورد.

درمطالعاتTreatment studyو Diagnose studyازInterventionاستفاده می شودودرمطالعات Prognosis studyو causation Study، Exposureانجام می شود.

C:ابتدای کلمه Comparisoneبه معنای مقایسه است.هرمطالعه ای همیشه حداقل یک رقیب دارد،اگرمطالعه ای رقیب نداشته باشددراین صورت عدم وجودآن مطالعه ،یک رقیب محسوب می شود.

O:ابتدای کلمهOutcomeونشان دهنده نتایج هرمطالعه است.دربعضی ازمواردنتایج یک مطالعه رامی توان باهم مقایسه کرد.

گاهی اوقات به جایPICOازPICODاستفاده می شود کهDمعرف کلمهdesignوکه نوع مطالعه رانشان می دهد.

انواع مطالعات به این صورت تقسیم بندی می شوند:

الف)تحلیلی:

1-مشاهده ای( Observational):

پژوهشگر در مطالعات مشاهده ای به معاینه یک یا چند گروه از بیماران  می پردازد و خصوصیات هر یک از بیماران را برای تحلیل ثبت می کند

ü        همگروهی(cohort)

ü        مورد-شاهدی(case-control)

ü        مقطعی

2-مداخله ای (Interventional, Experimental):

در مطالعات آزمایشی، یک مداخله ای تحت نظارت پژوهشگر، مانند استفاده از دارو ، روش تشخیصی یا روش درمانی صورت می گیرد.

·         Community trial

·         Clinical trial

ب)توصیفی:

v       گزارش مورد

v       اکولوژیک

v       مقطعی

درمطالعات توصیفی مداخله صورت نمی گیرد ومحقق فقط وقایع رامشاهده می کند.

مطالعه همگروهی(cohort):دراین مطالعه ازمواجهه به سمت پیامدمی رویم.ویک مطالعه آینده نگراست.

مطالعه مورد-شاهدی(case-control):دراین مطالعه ازپیامدبه سمت مواجهه می رویم ویک مطالعه گذشته نگراست.

ü        هرچه مطالعه Experimentalترباشد،ارزش بیشتری دارد.

IMRaD:

I(Introduction):دراین قسمت هدف ازانجام مطالعه واهمیت موضوع مشخص می شود.

M(Method):موادوروش های بکاربرده شده درمقاله مطرح می شود.که براساس نوع مطالعه یکی ازاین موردرابررسی می کنیم:

1-Method in data analysis

2-Method in data collection

R(Result):نتایج بدست آمده درمطالعه رانشان می دهد.

D(Discussion):درموردنتایج بدست آمده صحبت می شود.دربحث معمولااشکالات رامی نویسند.بهترین فردبرای مطرح کردن اشکالات مطالعه خودنویسنده است.