در ابتدای جلسه استاد در مورد PICO  در مقالات صحبت کردند که این عبارت اختصاری در واقع حروف ابتدایی 4  مؤلفه ی اصلی هر مقاله است،

 p   ابتدای population  و منظور جمعیت مورد مطالعه است که این جمعیت می تواند بیمارستان؛کلاس،سازمان و ... باشد.

همچنین در مورد مقاله و اینکه واحد مطالعه محسوب می شود صحبت گردید و مقاله ها به ساختار یافته و نیم ساختار یافته تقسیم شدند.

مقالاتی که در مورد انسان نگارش می شوند  به چند دسته تقسیم می شوند از جمله:

1-       Diagnostic study  این نوع مطالعه جهت کشف  روش تشخیص جدید است به عنوان مثال اگر فردی روشی تشخیصی کشف کند ثبت می گردد.

2-       Treatment study  که مطالعه در مورد نحوه ی درمان می باشد

3-       Prognostic study که در مورد پیش آگهی بیماری می باشد و در خصوص مطالعه و بررسی ریسک فاکتور می باشد به عنوانئ مثال بیماری ارثی و زمینه ی آن در ایجاد بیماری

4-       Causation and harm study که علت شناسی است به عنوان مثال کشف عامل ایجاد بیماری و این مطالعه گاهی اوقات با مطالعه ی  prognosis  اشتباه گرفته می شود.

I   ابتدای   intervention  و به معنی مداخله است،گاهی در گزارش مورد مداخله یا مواجه محدودیت اخلاقی نداریم برای مثال کشف  A.C.A در کمک به بیماری های قلبی. در Treatment study ، گروه شاهد و مطالعه ی Experimental  نمود پیدا می کنند. در مطالعات treatment  نمی توانیم از موارد اثبات نشده استفاده کنیم.

تفاوت intervention  با exposure  در این است که مداخله active  است یعنی اینکه ما اعمال می کنیم، اما مواجه passive  است یعنی محقق آن را می شناسد و تبدیل به مقاله می کند. کاربرد مواجه بیشتر در causation  و prognosis  است. مطالعه ی experiment  در treatment  و diagnosis کاربرد دارد جایی که ضرر گزارش نمی شود به خصوص در مورد انسان. می توان مطالعه ی مداخله را برای treatment  نیز انجام داد که در اینجا ترجیح اخلاقی مدنظر است. محدودیت اخلافی یکطرفه است.

C  ابتدای comparison و منظور مقایسه در مطالعه است، در هر مطالعه ای یک مورد یا شاخصی رقیب داریم حتی در صورت عدم وجود رقیب خود فرد می تواند رفیب خود باشد(مثال: مصرف یا عدم مصرف دارویی خاص)

·         ابتدای outcome  و بررسی نتیجه ی مطالعه است که در واقع نتیجه ی مداخله ی ماست.PICO  خیلی مهم است و زمینه ی هر کاری خواندن خلاصه مقالات دیگران است.

در ادامه IMRaD  بررسی گردید که به ترتیب ابتدای کلمات Introduction، Method،Result،Discussion می باشد.

PICOD  همان فاکتورهای قبلی به همراه D است که ابتدای کلمه ی Design  مطالعه می باشد. در مطالعات کوهورت ممنوعیت اخلاقی نداریم. مطالعات Observational  که non-experimental   می باشند و فرد محقق مداخله نمی کند همین مطالعه به صورت analytical  و descriptive تقسیم بندی می شوند. از مثال های مطالعات مشاهده ای تحلیلی می توان کوهورت و موردی شاهد را نام برد.هر چه مطالعه تجربی تر باشد بهتر است. از این مطالب می توان در مدیریت یک سازمان مثل بیمارستان نیز استفاده کرد.

معمولا" در قسمت متد مطالعات original جمع آوری داده ها بیان می گردد و در مطالعات مروری می گوییم که با چه کلید واژه ای جست و جو کردیم، در قسمت result  مطالعات مروری باید ذکر شود که چند مقاله پیدا شد(آینده نگر، گذشته نگر، experimental)

در بحث معمولا" محدودیت های مطالعه، نقاط قوت مطالعه، توصیه ها( اجرایی و تحقیقاتی ) و ... بیان می شود. Validity  و reliability: بررسی و مقایسه ی نتیجه ی مطالعه ی خودمان با سایر مطالعات.

مقایسه ی مطالعه همیشه به مداخله بر نمی گردد گاهی به جمعیت و  outcome برمی گردد.