انواع سوالاتی كه در پرسشنامه گوگل میتوان ساخت:

:سوالاتی كه به صورت متنی كوتاه Text(1

سوالات متنی بلند،مثلا از پاسخ دهنده توضیحی در مورد چیزی بدهد. :Paragraph text (2

سوالاتی كه پاسخ دهنده فقط می تواند یك گزینه را انتخاب كند را شامل می شود .:Multiple choice(3

می توان از طریق این گزینه به پاسخ دهنده ای كه هیچ كدام از گزینه مد نظرش نیست امكان جواب داد.  :Add  other 

اگر بنا ب شرایط فرد مثلا مجرد بودن سوالات تغییر كند می توان از این گزینه استفاده كرد. :Go to page based on answer

سوالاتی كه پاسخ دهنده می تواند بیش از یك گزینه را انتخاب كند.مثلا:ورزش های مورد علاقه:checknoxes(4

لیستی از پاسخ های آماده كه پاسخگو یكی را انتخاب می كند.مثلا:محل تولد :chosse from list(5

سوالاتی كه فاصله ای می باشد.مثلا یك طیف از یك تا پنج برای پاسخگویی قرار می دهیمScale(6

شما می توانید سوالات خود را به صورت جدول وارد كنید:grid(7

در این قسمت طیف مورد نظر را وارد می نماییم:column

موضوعاتی كه می خواهیم نظر افراد را در مورد آنها بدانیم در این قسمت وارد می شوند:Row lable