انواع ژورنال ها از نظر شرایط راههای تأمین مالی:

1)SUBMISSION FEE:در یافت وجهی بابت چاپ مقالات در مجله

2):SUBCRIPTION FEEدرخواست حق اشتراك از افراد خواننده اطلاعات چاپی در مقالات

3)هردو روش 1و2

4)FULL FREE:چاپ تبلیغات در مجله و وابستگی به بخش های دولتی

مراحل چاپ مقالات در مجلات:

-در ابتدا مقاله خود را به مجله مورد نظر می فرستیم

-بررسی های لازم توسط مسئول بررسی مقاله صورت می گیرد

-بعد از بررسی 3حالت به وجود می آید:

1-مقاله قبول می شود

2-نه رد و نه قبول

3-مقاله رد می شود

-در صورت به وجود آمدن حالت 2 مقاله با ایرادات وارده به فرد ارجاع داده شده و زمانی برای رفع ایرادات گرفته شده داده می شود،ولی در اكثر موارد این مقلات نیز پس از اصلاح قبول می شوند.

-در صورت قرار گرفتن در گروه 1 بعد از مدتی مقاله در مجله مرد نظر چاپ خواهد شد.

هرم دانش:

داده : به اعداد، حروف، نوشته‌ها، نگارهها و دیگر اطلاعاتی که از انسان‌ها یا دستگاه‌ها سرچشمه می‌گیرند داده‌ می‌گویند، داده یك واقعیت از یك موقعیت و یا یك مورد از یك زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزها است. در حقیقت، داده ها حقایق وواقعیتهای خام هستند. داده‌ها گروهی از نمادها هستند، که رخدادها را نشان می‌دهند. داده‌ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق به دست می‌آیند و سرانجام مواد خام و اولیه‌ای هستند که پردازش نشده‌اند.

 اطلاعات : به هر نوع داده جمع آورى شده با استفاده از روش هاى مختلفى نظیر : مطالعه ، مشاهده ، شایعه و سایر موارد دیگر اطلاق مى گردد. در واژه "اطلاعات" ، بار معنائى از قبل تعریف شده اى در رابطه با کیفیت ، معتبر بودن و یا صحت داده وجود نداشته و امکان برخورد با اطلاعات معتبر ، غیرمعتبر ، واقعى ، نادرست ، صحیح و گمراه کننده ، وجود خواهد داشت . اضافه كردن زمینه و تفسیر به داده ها و ارتباط آنها با یكدیگر، موجب شكل گیری اطلاعات می شود. اطلاعات در حقیقت داده های خلاصه شده رادر برمی گیرد كه گروه بندی، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل شده اند،تا بتوانند، زمینه را روشن سازند. با كمك اطلاعات می توان به اتخاذ تصمیم پرداخت.

 دانش : اضافه كردن درك و حافظه به اطلاعات موجب توسعه طبیعی پس ازاطلاعات می گردد. دانش كمك می كند تا اطلاعات و داده های ناخواسته حذف شوند. دانش برداشتی است از طریقه تجربه، استدلال، شهود و یادگیری به دست می آید. افراد زمانی می توانند دانش خود را گسترش دهند كه بادیگران دانش خود را به اشتراك بگذارند. و در نتیجه تركیب دانش افراد با یكدیگردانش جدید خلق می شود. دانش از انجام مقایسه، شناسائی پیامدها و ایجادرابطه حاصل می شود. دانش همچنین قضاوت و قواعد تجربی را در برمی گیردكه در طول سالیان سال از طریق آزمون و خطا بدست آمده است.در واقع بهترین تعریف برای دانش از نظرارنست اند یونگ یكى از رهبران «مدیریت دانش» درون سازمانى،این می باشد: آنچه افراد براى انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند.

 خرد : خرد عبارت از بكارگیری دانش انباشته است. فرآیندی است فراتر از دانش كه قابل اندازه گیری و حدس زدن نمی باشد.
یا به تعبیری به كار بستن صحیح دانش را در بلند مدت تا حصول نتیجه ، معرفت یا خرد گویند.وقتی كه دانش برای تصمیم گیری و بهبود تصمیمات ، فرآیندها و بهره وری یا سودآوری به كار گرفته می شود ، تبدیل به خرد می شود.

سیستم های متفاوتی برای تصمیم گیری افراد صاحب مقام در سازمانها استفاده می شود:

:سیستم های كمك كننده تصمیم گیری برای مدیرانDSS 

  :سیستم های كمك كننده تصمیم گیری برای پزشكانCDSS