در بخش اول این جلسه که با همکاری جناب آقای دکتر فیاض بخش و جناب آقای دکتر احمدوند برگزار شد در مورد انواع مقالات توضیح داده شد.

مقالات به دو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند شامل:

مقالات پژوهشی اصیل یا original

مقالات مروری یا review

Letter to editor

مقالات مروری خود به 3 دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

Narrative review از فرد شناخته شده ای در موضوع خاصی دعوت می شود که مقاله ای را ریویو کند و مطالب خود را بیان کند.

Systematic review که دارای پروتکل شناخته شده ای برای تنظیم می باشد. معمولا مقالات خوب و کاملی ایت و چیزهایی به مطلب اصلی اضافه می کند.

Bibliographic review فرد تسلط چندانی ندارد بلکه چند مقاله را خوانده ، جمع بندی و بیان می کند.

در مورد نامه به سردبیر ، طریقه نوشتن این نوع مقالات توضح داده شد که به شرح زیر می باشد:

این نوع مقالات معمولا برای نقد مقاله خاصی، تایی و یا رد آن نوشته می شود.

که در نوشتن آن باید به نکات زیر دقت کرد:

حجم این نوع مقالات نباید از 500 یا 600 کلمه تجاوز کند.

تعداد نویسندگان در اینجا محدود است،بطور معمول توسط یک نفر ولی تا 3 نفر هم می تواند باشد.

معمولا 3 تا 4 رفرنس دارد که اولین رفرنس آنها حتما باید مقاله مورد نظر برای نامه به سردبیر باشد

طرف صحبت مقاله باید به سردبیر باشد و معمولا در پاراگراف اول به نکات مثبت مقاله نقد شده اشاره می شود.

در پاراگراف آخر به نکته ی مد نظری که بیشتر روی آن تاکید داریم باید اشاره شود.

در این مقاله حتما باید اسم و آدرس و وابستگی سازمانی نویسنده یا نویسندگان ذکر شود. و در پایان برگرداندن مقاله به زبان انگلیسی نیز روشمربوط به خود را دارد و سعی کنیم چند نفر آن راتایید نمایند.