ژورنال ها در عین حال که شباهت هایی بهم دارند، در مورد نحوه گردآوری مقالات، تامین مالی و موارد دیگر با هم تفاوت دارند.

1-       برخی ژورنالها از پژوهشگرانی که مقالات خود را برای چاپ می فرستند ، پول دریافت می کنند و از این طریق تامین مالی می کنند  و از این طریق هزینه هایشان را پوشش میدهند.

2-       دسته دوم ژو رنالهایی می باشند که از خوانندگان مقالاتشان پول دریافت می کنند و از این راه تامین مالی میشوند.

3-       دسته سوم  هم از خوانندگان مقالات پول دریافت می کنند و هم از فرستندگان مقالات. که در واقع جمع دو روش بالا می باشد.

4-       و دسته آخر بطور کامل رایگان هستند عنی چاپ مقاله و خواندن مقاله در آنها رایگان است که این نوع مجلات یاا به

موسساتی مانند دانشگاهها وابسته هستند و یا از طریق تبلیغات و دیگرراهها تامین مالی می شوند.

جمع آوری مقالات توسط مجلات، پردازش آنها و طی مراحل تا چاپ تقریبا در مجلات مختلف یکسان است و مراحل آن نیز بشرح زیر می باشد:

در مرحله اول پزوهشگر مقاله را به فرمتی که مجله مشخص می کند می فرستد.

در مرحله بعد پس از دریافت برای آن مقاله داور مشخص می شود که نحوه مشخص شدن آن هم یا توسط نرم افزار بر اساس دسته بندی موضوعی است که برایش تعریف شده است و یا توسط هیئت تحریریه این کار انجام می شود.

سپس مقاله توسط داور مطالعه شده، تایید می شود، رد می شود و یا با شروطی پذیرفته می شود.

اگر مقاله پذیرفته شد که چاپ و ثبت می شود و اگر رد و یا با شرط پذیرفته شد مراحل بالا پس از اصلاح تکرار خواهد شد.

 بخش دوم کلاس:

هرم دانش شامل چها قسمت اصلی به ترتیب از پایین به بالا:

داده

اطلاعات

دانش

خرد

می باشد.که داده ها در پایین ترین سطح و خرد در بالاترین سطح آن قرار دارد.