در ابتدای جلسه تعریفی از پزشکی از راه دور ارائه شد که معادل telemedicine می باشد که بدین صورت است: این تعریف در واقع زمانی ارائه می شود که گیرنده و ارائه کننده خدمت از هم فاصله داشته باشند و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی بتواننند باهم ارتباط برقرار کرده  و ارائه خدمت نمایند. که اهدافش هم بدین قرار است: بهبود مراقبت از بیمار، بهبود دسترسی برای مناطق روستایی و محروم، دسترسی راحت تر به پزشکان برای خدمات مشاوره، در دسترس قراردادن امکانات برای پزشکان جهت هدایت معاینات خودکار و.کاهش نقل و انتقالات بیماران برای خدمات درمانی و.. که در این بحث ها مطرح می شود.

کاربردهای پزشکی از راه دور نیز بدین قرار است:

بلایای طبیعی و جنگها

توسعه بهداشت در نقاطی که به سختی میتوان از آنها عبور کرد مانند روستاهای دور افتاده و کوهستانی

در کنترل بیماریهای مزمن و پیشگیری از آنها

پروازها و مسافرتهای دریایی در جنگها

همچنین پیشگیری و مشاوره و درمان و ...

در بخش دوم کلا تعریفی ازموبایل سلامت یا M-health ارائه شد بدین صورت: که موبایل سلامت استفاده از دستگاههای قابل حمل را برای ارائه خدمت سلامت تعریف می کند.

درادمه توضیحاتی درمورد نسل های مختلف تلفن همراه داده شد که وضعیت کشور ما و کشورهای دیگر نیز در آنها مشخص شد که در چه مرحله ای هستند.

کاربردهای موبایل سلامت:

ایجاد ارتباط بین در یافت کننده خدمت و سیستم سلامت و بر عکس.

برنامه ریزی جهت ترک دخانیات، کنترل وزن، قند خون و...

اطلاع رسانی در زمینه های بهداشتی به شکلی موثر چرا که موبایل امروزه تقریبا در دسترس همه قرار  دارد.

و پایش و مراقبت از سلامت و بیماری

در پایان تعریف NFC ارائه شد که بدین شرح است: توانایی اتباط از نزدیک را دارا می باشد که از این نظر شباهاتی به مادون قرمز دارد. و مثلا می توان برای خواندن اطلاعات از دستگاه فشارخون یا دستگاههای بالینی دیگر از آن استفاده کرد و باید موبایل را نزدیک به دستگاه قرار داد آنگاه کلیه اطلاعات پردازش شده توسط دستگاه بشکل خوانا در موبایل قابل دسترس می باشد. و همچنین در پرداختها از طریق موبایل نیز این فناوری کمک شایانی خواهد کرد. که این قابلیت هم در بهداشت و درمان و هم در جاهای دیگر قابل استفاده می باشد.