در ابتدای جلسه استاد تكلیف كلی كلاس را در  طول ترم را مشخص كرد. هر دانشجو باید یک مقاله انتخاب نموده و پس از مطالعه قسمتی از آنرا برای نقد انتخاب کند. این نقد بایستی بر اساس منابع معتبر باشد و می تواند مقاله را رد و یا تایید کند. این نوشته لازم نیست بیش از هزار کلمه باشد. مقاله انتخاب شده و نقد آن باید به زبان انگلیسی تهیه گردد. همچنین استاد توضیحاتی در مورد درس ارائه دادند و اجزای آن را تعریف كردند. مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد. نظام سلامت هر سازمانی است كه هدف اصلی آن ارائه خدمت سلامتی است. سیستم اطلاعات مدیریت گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعاتی رایانه‌ای است که می‌تواند اطلاعات را از منابع مختلفی در موسسه برای تصمیم گیری در رده مدیریتی جمع‌آوری و پردازش کند. کنترل مدیریتی نیازمند اطلاعاتی است که بخش از آن توسط سیستم‌های پردازشِ مبادلات تولید می‌شوند. سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبان کنترل مدیریتی، اطلاعات تولید شده توسط سیستم‌های پردازش مبادلات را پردازش کرده و آنها را در شکل جدیدِ معنی‌داری به مدیر ارائه می‌کنند. چنین سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعات مدیریتی نامیده می‌شوند. و هم چنین در مورد ساختن ایمیل،‌جی میل، و هات میل توضیحاتی ارائه دادند.