تهیه پرسشنامه با استفاده از Google Document: بعد ازینکه فرم پرسشنامه که جلسه قبل توضیح داده شد را باز کردیم پنجره ای باز می شود که در قسمت Help Text  متنی کمکی را وارد میکنیم، یعنی اینکه در برخی سوالات که محقق احتمال ابهام میدهد متنی را جهت توضیح وارد میکند، تا پاسخگو سوال را بهتر درك کند.

در قسمت Question type نوع سوال خود را مشخص میکنیم که 7 نوع می باشد:

Text: سوالاتی که به صورت متنی کوتاه است. این گزینه، اولین انتخاب میباشد بعد از اینکه سوال را پرسیدید پاسخگو فقط میتواند متنی کوتاه با محدودیتپاسخ دهد پاسخ این سوال متنی کوتاه در حد یک جمله است.

Paragrph Text:  سوالات متنی بلند، مثلا از پاسخگو می پرسیم شرحی کوتاه از زندگی خود را بگوید. این سوال محدودیت سوال قبل را ندارد.

Multiple choice: سوالاتی را که پاسخگو فقط میتواند یکی از گزینه را انتخاب کندو نمی تواند دو جواب را انتخاب کند.

Chekboxes: سوالاتی را که پاسخگو میتواند تعداد بیشتری از پاسخها را انتخاب کند یا تیک بزند. مثل اینکه بپرسیم کدام یک از ورزشهای زیر را انجام میدهید و پاسخگو چندین ورزش را از گزینه های مطرح شده را علامت  می زند.

 Choose from list: لیستی از پاسخهای آماده که پاسخگو یکی را انتخاب میکند.