همه انواع مقالات ازجملهoriginal article،review article،letter to editorو...واردنرم افزارهایی به اسم  manuscript submission management systemمی شوند. manuscript submission management systemیک کلمه عام است ومی تواندیک کتاب،مقاله،ستداداری و...باشد.

همه مجلات دونوع استراتژی اصلی(policy)دارند:subscription وsubmissionکه قبلابه صورت دستی انجام می شده است  ولی امروزه به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.

کارهایی که دردفترمجلات انجام می شود،درکل دارای مراحل واحدی است:

1-نویسنده مقاله رابرای سردبیرمی فرستد.

2-انتخاب داورمناسب مقاله توسطeditor chief

3-دراین مرحله یکی ازاین3حالت برای مقاله اتفاق می افتد:

1)accept

2)Reject

3)Acceptباتغییرات

4-اگرacceptباتغییرات باشد،مقاله برای سردبیرفرستاده می شود،سردبیرمقاله رابرای نویسنده ارسال می کندو.همین روندتاچاپ مقاله درمجله ادامه پیدامی کند.

یک چهارم وظایف بخش سلامت آموزش وطراحی نرم افزاربرای نیروی انسانی است.آموزش ضمن خدمت وبدوخدمت هردوموجب ارتقای نیروی انسانی می شود.برای آموزش نیروی انسانی یک سری نرم افزاروجوددارد

درbenchmarkingبهترین کاربه صورت نرم افزاری انجام می شود.

سابقه راه اندازی HISدربیمارستان ازبخش حسابداری(مالی)شروع می شود،زیرابخش مالی برای کامپیوتری شدن راحت تراست.

تصمیم گیری درهمه وظایف مدیرکاربرددارد،برای تصمیم گیری بهترمی توان ازنرم افزارdeciesion support systemاستفاده کرد.

هرم دانش knowledge pyramid:

1- داده(Date)

2- اطلاعات(Information)

3- دانش(Knowledge)

4- خرد(Wisdom)

بدترین نوع تصمیم none evidence based وآرمانی ترین حالت تصمیم،تصمیم گیری براساس خرد(wisdom)است.