تفاوت دانش و علم در این است که دانش فهم ما از علم است در واقع علمی است که در مغز ما بومی سازی می شود، علم بعد بیرونی و در حقیقت آن چیزی است که وجود دارد. دانش در مقابل علم و داده دارای مفهوم های جداگانه ای است. در کلاس اول از ذره های دانش برای تبدیل به مراتب بالاتر استفاده می کنیم همانند همان هرم دانش که از داده، اطلاعات، دانش و به خرد ختم می شود.  که ذره ها همان واحد اطلاعاتی و منظور از مراتب بالاتر مقاله است. در سیستم اطلاعاتی واحد مقاله است. در کلاس دوم این مقاله ابزار کار بتدایی ما می شود.

در خصوص توضیح ابتدایی در مورد نرم افزارهای Excel  و SPSS  باید گفت که در این نرم افزارها ردیف های افقی و عمودی قابل مشاهده هستند که در ردیف های افقی با کلیک روی عدد اطلاعات case  وارد می شود و در ردیف های عمودی با کلیک روی حروف متغییر مشخص می گردد، تقاطع هر سطر و ستون سلولی است که اطلاعات آن در مورد آن case  ودر حوزه ی آن متغییر است. مجموع متغییرها تبدیل به گراف می شود که در تصمیم گیری کاربرد زیادی دارد

در variable data  چند Meta data  داریم، متغییرهای پیوسته ای که اعشار بر نمی دارند ابتدا variable ها را تعریف کرده و سپس اطلاعات هر case  را در variable  مختلف وارد می کنیم. سنگ بنای اطلاعات تصمیم است، هر چند تصمیم به برنامه تبدیل شده که استراتژی را می سازد اصل مهم مفهوم استراتژی است نه نامگذاری.

هدف نحوه ی استفاده از این نرم افزارها نیست اما باید به عنوان مدیر از آن ها استفاده کنیم. قدم اول استفاده از پرسشنامه است پرسشنامه از جمع آوری و خط دهی اطلاعات کاربردی است( طرح چندین سؤال که داده های به دست آمده داده های آماری هستند )

User interface  به عنوان واسطه ی کاربردی دهان ورود اطلاعات به بانک اطلاعاتی سازمان استحال با پرسشنامه دستی، بارکد ریدر، کیبورد و ...  هر کدام از حواس 5گانه خروجی مربوط به خود را دارد برای مثال مانیتور با حس بینایی مرتبط است و ...

از جمله صفحه گسترده ها New Excel  است که همانند Excel  است که سازنده ی هر دوی آن ها یکی است که در مقایسه با جی میل بهتر است در جی میل سازنده ها متفاوت است. در live  به ما فرم نمی دهد در جی میل user interface  هست که در Hotmail  نیست. با استفاده از فرم افرادی که از عمد اطلاعات را اشتباه وارد می کنند می شود تصحیح کرد. اگر پرسشنامه دستی باشد باید کاغذ جمع کنیم و اطلاعات را دستی وارد کنیم اما فرم جهت ورود اطلاعات بسیار مفید بوده و سپس آن را به مشاور آماری می دهیم. استفاده از سیستم های الکترونیک خیلی مهم است. برای طراحی پرسشنامه در google اکانت درست کرده از داخل جی میل وارد Document  می شویم در قسمت Create  فرم را انتخاب کرده و با کمک help  سؤالات را وارد می کنیم بهتر است از ابتدا پرسشنامه طوری طراحی شود که نیازی به عددسازی آن نباشد.