در این جلسه در مورد چاپ مقالات و جمع آوری و تأمین مالی مجلات صحبت شد. ژورنال ها دارای نرم افزارهای خاصی هستند که به کمک آن ها مقالات را گردآوری می کنند. تأمین مالی ژورنال ها متفاوت است بعضی ژورنال ها از پژوهشگری که مقاله چاپ می کند وجهی را دریافت می کنند، بعضی دیگر از خوانندگان ژورنال حق اشتراک می گیرند و گروهی از هر دوی این روش ها استفاده می کنند. دیگر ژورنال ها در اشتراک با دانشگاه ها و ... می باشند ژورنال را به صورت رایگان در اختیار نویسنده یا خواننده قرار می دهند.

در گذشته جمع آوری مقالات دستی صورت می گرفت این کار بسیار هزینه بر و با اتلاف وقت همراه بود اما امروزه توسط سیستم های الکترونیکی انجام می گردد.

مراحل اولیه ی ارسال مقالات به ژورنال های مختلف مشابه است این مراحل عبارتند از: 1- ارسال مقاله توسط نویسنده به ژورنال 2- انتخاب داور با توجه به موضوع مقاله 3- بررسی تیم داوری و اظهار نظر در مورد accept  یا reject  شدن مقاله ویا قبول مشروط به تغییرات 4- در صورت مشروط بودن برگشت نامه به سردبیر و با اجازه ی او ارسال نامه به نویسنده به انضمام اشکالات مربرط. 5- تصحیح مقاله توسط نویسنده و ارسال به سرذبیر و تیم داوری 6- چاپ مقاله در صورت موافقت داور

هرم دانش متشکل از data  ---information ---knowledge  --- wisdom  است.

Data ذره های دانش است (فاقد تحلیل)

Information از طبقه بندی data  به دست می آید (تحلیل اولیه)

Knowledge از طبقه بندی information  به دست می آید (تحلیل کاربردی)

Wisdom  کامل ترین سطح دانش است.