طریقه ساخت پرسشنامه در gmail :

-ابتدا وارد میل خودتان می شوید.

-بر روی گزینه documentکلیک

دانش:بخش بیرونی علم که آن را درک کرده ایم،کلی و جامع است.

علم:بخش درونی از علم که آن را درک کرده ایم.

نرم افزار excel:

نرم افزار مدیریتی،مهندسی که در زمینه های برنامه ریزی و کنترل کاربرد دارد.

نرم افزار spss:نرم افزار آماری می باشد.

-ewdatavi

variable view-

کرده

-صفحه ای باز می شود که در سمت راست آن گزینه createوجود دارد بر روی آن کلیک کنید

-با این کلیک گزینه های زیر نمایان می شود:

Document(1

Presentation(2

Spreadsheet(3

Form(4

Drawing(5

Table(beta)(6

Collection(7

-بر روی گزینه های 3 یا 4 کلیک کرده و پرسشنامه مورد نظر خود را درست نمایید.

در هر یک از صفحات مورد نظر 7 نوع پاسخ وجود دارد که به قرار زیر است.

Text(1

Paragraph text(2

Multiple choice(3

Checkboxes(4

Choose from list(5

Scale(6

Grid(7

1:جواب با چند کلمه کوتاه

2: جواب با چند پاراگراف

3و5و6و7:1گزینه از بین چندین گزینه انتخاب می شود.

4:انتخاب بیش از یک گزینه

دانش:بخش بیرونی علم که آن را درک کرده ایم،کلی و جامع است.

علم:بخش درونی از علم که آن را درک کرده ایم.

نرم افزار excel:

نرم افزار مدیریتی،مهندسی که در زمینه های برنامه ریزی و کنترل کاربرد دارد.

نرم افزار spss:نرم افزار آماری می باشد.

-ewdatavi

variable view-