در این جلسه ابتدا مجددا مروری کوتاه بر هرم دانش شد و به تفاوت بین دانش (knowledge) و علم (escienc) اشاره شد .

تفاوت بین دانش و علم

آن بخش ( بیرونی ) از علم که درباره آن آگاهی داریم و آن را درک میکنیم « دانش » گویند و آن بخش بیرونی که هنوز  آن را درک نکرده ایم « علم » گویند .

دانش نسبت به علم مجموعه ای جامع تر و کلی تر می باشد و می توان علم  را زیرمجموع های از دانش طبقه بندی کرد .

همچنین در این جلسه اشار های مختصر به برنامه Excel شد . این نرم افزار بیشتر برای کارهای مدیریتی و مهندسی و درزمینه های برنامه ریزی و کنترلی کاربرد دارد .

و همچنین نرم افزار spss :

این برنامه برای انالیزهای آماری کاربرد دارد و دارای دو بخش می باشد:

1-       ewData Vi

2-       Variable View

 

تشکیل فرم بااستفاده از Google :

یکی از امکاناتی که  Googleارائه می دهد طراحی پرسشنامه و تحلیل توصیفی آن می باشد . جهت تهیه پرسشنامه که به آن واسطه کاربری (User interface)می گویند ابتدا وارد Gmail شده و به بخش Document

وارد می شویم و برروی Creat کلیک می کنیم و بعد از باز شدن پنجره گزینه form  را انتخاب می کنیم و از طریق این قسمت می توانیم پرسشنامه مورد نظرمان را تهیه کنیم .

در این فرم ، در بخش Question title  سوال خود را وارد میکنیم و در قسمت help text توضیحات لازم را درباره سوال مورد نظر وارد می کنیم .

از قسمت question type نوع سوال خود را انتخاب می کنیم .پس از پایان یافتن طراحی پرسشنامه آن رااز قسمت Google به Spread Sheet مثل spss و یا Excel انتقال داده و از این طریق تجزیه و تحلیل مورد نظرمان را انجام می دهیم .