فرق بین دانش(knowledge) وعلم(science):

آن قسمت بیرونی از علم که ما از آن اطلاع داریم وآن را می فهمیم را دانش گویند وقسمت درونی که  ما آن را درک نکرده ایم راعلم گویند. دانش مجموعه جامع تر وکلی تری نسبت به علم بوده وعلم می تواند زیر مجموعه دانش به عنوان تمامی آگاهی های انسان تلقی شود.

Spss دو قسمت دارد:

1- Data view (در این بخش ورود داده ها صورت می گیرد.)

 Variable view- 2( دراین قسمت توضیحاتی که در مورد سوالات لازم است داده می شود.)

روشهای ورود اطلاعات به خانه های spread sheet:

·         مستقیما اطلاعات را وارد کنیم(این روش وقت گیراست)

·         به کمک فرم یا واسطه کاربری

ایجاد فرم با استفاده ازgoogle :

یکی از امکانات google طراحی پرسشنامه وتحلیل حداقل توصیفی آن است برای تهیه فرم پرسشنامه که به آن واسطه کاربری (user interface) می گویند در Gmail وارد بخش Document  می شویم وسپس بر روی creat کلیک می کنیم ودر لیستی که باز می شود گزینه form را انتخاب می کنیم ودر این صفحه می توانیم پرسشنامه مورد نظر خود را تهیه کنیم. در فرمی که مشاهده می شود در قسمت Question Title سوال مورد نظر راتایپ کنیم ودر قسمت help text توضیحات لازم را می نویسیم ودر قسمت Question type نوع سوال را انتخاب می کنیم.پس از اتمام طراحی پرسشنامه آن را از قسمت google به Spread sheet مثل Spss یا Exel منتقل می کنیم واز طریق آنها داده ها را تجزیه وتحلیل می کنیم.