انواع مقالات:

1)original article (مقالات پژوهشی اصیل):این گونه مقالات از آن دسته از مقالات می باشند که چیزی جدید به دانش بشر اضافه می کنند.به عبارت دیگر  primarily studyمی باشند یعنی در نوع خود اولین مطالعه ای می باشند که صورت گرفته اند،و این مزیت این گونه مقالات است.

2)review article:

انواع

الف) Narrative review (بیان دادن و شرح دادن)این گونه مقالات به صورتی ست که از یک فرد حرفه ای دعوت می شود ویا اینکه خود فرد تصمیم می گیرد به بررسی فعالیت هایی که تا به حال در یک زمینه خاص صورت گرفته است اقدام کرده و به اطلاعات جدیدی در آن زمینه دست یابد.

ب): review Bibliographicفردی نه لزوما حرفه ای به جمع آوری اطلاعات در زمینه خاص از مقالات انجام شده، کتاب ها، مجلات و سایر منابع اطلاعاتی اقدام کرده و در نهایت کتابخانه ای در یک زمینه خاص تهیه می کندو از این کتابخانه مقالات مورد نظر استخراج می شود.

ج) systematic Review:پژوهش های ثانویه بسیار مورد استقبال و مبانی تصمیمات درمانی، سیاسی و غیره می باشد.

ارزش افزوده پژوهش های ثانویه:

-جستجو مشخص و برمبنای پروتکل خاص می باشد

-فرایند انتخاب گزینش مقالات دارای پروتکل خاص می باشد

-سوالات متمرکز شده ای را پاسخ می دهد

-باعث استخراج محتوایی خواهد شد که می تواند سوالاتمان را پاسخ دهد

3)editorial:دیدگاه سردبیر یک مجله را به مقالات مجله را بیان می کند

نقد یک موضوع توسط ناقد یک مجله می باشد.

یکی از نقاط ضعف این نوع مقالات عدم پذیرش نویسنده ای از خارج از مجله می باشد.

Commentary: نظری می باشد که توسط نویسنده ای از خارج از مجله داده می شود.

Letter to the editor (نامه به سردبیر):

برای نقد یا مطرح کردن ایراد و یا افزودن نکته ای در مقالات منتشر شده توسط مجله مورد نظر است.برای تهیه این نوع مقالات باید توجه داشت که از مقالاتoriginal  و جدید مجله مورد نظر استفاده نماییم.

نکات قابل توجه در مورد انتخاب موضوع قابل نقد مقاله مورد نظر:

الف)توجه به اشکالات در متدولوژی و روش انجام مقاله

ب)شیوه ارائه نتایج

ج)نموداری که گویا نمی باشد

د)بخش های مرتبط با بحث

ه)برتری نامه به سردبیرهای نقادانه

*باید توجه داشت که در تهیه نامه به سردبیر از اغراق فاصله گرفته و نظر خود را به عنوان یک پیشنهاد بیان نمایید

فرم نگارش Letter to the editor

اسلوب کلی :

Ø       معمولا اکثر مجلات انتظار دارند عنوان انتخاب شده برای نامه به سردبیر متفاوت از عنوان مقاله باشد.

Ø       تعداد کلمات نامه به سردبیر از 400تا 600کلمه می باشد که در بهترین حالت 500 کلمه می باشد.

Ø       اصالت در این است که نویسنده این نوع مقالات یک نفر باشد.

Ø       حداکثر رفرنس این نوع مقالات 5 عدد می باشد و اولین رفرنس شما همان مقاله مورد نظر است.

توصیه کلی:رفرنس ها حتی الامکان جدید و تازه باشند

شیوه نگارش:

پاراگراف اول مبین ارزش و اهمیتی می باشد که به کار نویسنده قبلی داده شده است.

Dear editor or to the editor:

من با دقت مقاله آقای X   به شماره Z در مقاله Yرا مطالعه کردم، نکاتی که ایشان در نتیجه گیری اش بابت موضوع A بیان کرده بود بسیار مهم و از نظر اینجانب قابل استفاده است.

در سایر پاراگراف ها 2 یا 3 نقدی که به مقاله وارد است به صورت اولویت بندی شده بیان می گردد.

در پاراگراف آخر شما آنچه را که آموخته اید و یا دوست دارید مورد توجه دیگران واقع شود می نویسید.

 

مشخصات خود را کاملا و با دقت وارد نمائید.

توصیه می شود در تبدیل مقاله به صورت انگلیسی به هر تعداد فردی که اعتقاد دارید به زبان انگلیسی مسلط می باشند متن مقاله را داده تا افراد مورد نظر نظر خود را اعلام نمایند.