در ابتدای جلسه بعد از معرفی بچه های کلاس و استاد محترم در مورد قوانین درس و کلاس صحبت کردیم، حضور منظم در کلاس مهم بوده کار کلاسی  خواندن مقاله و تحلیل آن  به صورت نقادانه و تحت عنوان نامه ای به سردبیر می باشد. خط اول ویا پاراگراف اول اشاره به آن مقاله است که نسبت به آن رد،تکمیل یا تأیید می کنیم. پاراگراف دوم: به چه دلیل حرف ما درست است؟ مراحل نگارش آن به صورت 1-پیدا کردن مقاله 2-پیدا کردن کامنت مقاله 3-نگارش متن 4-انگلیسی کردن 5-رفرنس نویسی

در ادامه ی کلاس در مورد عنوان درس و اجزای آن بحث کردیم:

مدیریت:مکانیسم حل مسایل یک سازمان در محیطی پویا با استفاده از منابع محدود که از جمله وظایف مدیریت برنامه ریزی، کنترل، سازماندهی و رهبری می باشد.

سیستم های اطلاعاتی از اجزایی تشکیل شده اند که در کل هدف آن ها تسهیل تصمیم گیری توسط مدیران بخش اطلاعات، استراتژی و تبدیل آن به برنامه است

چند روش برای تقسیم بندی اجزای سیستم ها داریم: 1-سخت افزار،نرم افزار،مغز افزار 2- سیستم های دستی و کامپیوتری 3- بر اساس ورودی داده ها، پردازش و خروجی آن ها

بهداشت و درمان:  در واقع علم پیشگیری از بیماریها، آموزش و ارائه ی مراقبت های درمانی و پزشکی، افزایش طول عمر افراد و کمک به کیفیت و اثربخشی زندگی افراد جامعه است. پیشگیری دارای سه سطح می باشد: 1- پیشگیری اولیه: از به وجود آمدن بیماری جلوگیری می کند2- پیشگیری ثانویه:از ایجاد عوارض بیماری جلوگیری می کند(بیماری که به نقطه ی صفر برمی گردد و کامل بهبود می یابد) 3-پیشگیری سطح سوم: از اینکه عوارض بیماری به معلولیت بیانجامد جلوگیری می کند.  از نظر عوام مردم بهداشت و درمان را بیمارستان تعریف می کنند

در ادامه وظایف بخش بهداشت و درمان بررسی شد که از جمله مهم ترین آن ها تولید منابع، ارائه ی خدمات، تولیت و منابع مالی می باشد. که در این خصوص تجهیزات مصرفی-سرمایه ای از از بخش تولید منابع می باشد،  تجمیع و تخصیص منابع مالی از مجموعه های تولید پول می باشند.

اعضای کلاس  باید جی میل و ایمیل داشته و زمانی که نسخه ی ورد را به استاد ایمیل می کنیم آن ها را نیز اضافه کنیم

در این کلاس نحوه ی ثبت نام در وبلاگ و چگونگی ارسال مطالب را یاد گرفتیم که بسیار مفید و مثمر ثمر واقع شد وبلاگ فردی و کلاسی را در میهن بلاگ ثبت کردیم از داخل وبلاگ روی قسمت ارسال مطلب کلیک کرده و مطالب مورد نظر را به وبلاگ اضافه می کنیم. زمانی که چند مطلب متفاوت داشتیم که بخواهیم ارسال کنیم از بخش طبقه بندی آن ها را مرتب می کنیم. خلاصه ی مطالب کلاسی هر جلسه به وبلاگ اضافه شده و عنوان آن باید به صورت: خلاصه جلسه ۞ کلاس مدیریت سیستم های اطلاعات  باشد.