انواع مقالات:

1- )originalپ‍‍ژوهشی): ارزش این مقاله به شناخت ازقبل فرد و انجام این مطالعه به منظور کشف مطلب جدید می باشد درواقع مزیت این مقاله این است که به دانش بشری می افزایند.

2- review(مروری): مقالهای است كه به یك زمینه تخصصی یا به یك مسئله كاملاً تخصصی در سطح جهان میپردازد. نویسنده چنین مقالهای باید خودش در آن زمینه یا آن مسئله متخصص باشد و تحقیقاتی درآن زمینه منتشركرده  باشد. که به 3 دسته تقسیم می شوند.

Narrative review –A(بیان شدن): از فرد شناخته شده در زمینه موضوع دعوت می شود ویا خودش کاری را انجام می دهدو مقالاتی که در این زمینه نوشته شده است را میخواندو به دانش خود می افزاید ومقاله را خودش می نویسد.

:Bibliographic review –B نویسنده تسلط و آگاهی کامل در زمینه موضوع ندارد ولی می آیدBibliographic research  انجام می دهد یعنی تمام پژوهش هایی که در آن حوزه صورت گرفته راپیدا می کند وآنها را مطالعه می کند و محتوایی از مقالات را که به سوال موضوع پاسخ می دهد را منعکس می نماید.

-C :Systematic review جزو پژوهش های ثانویه بسیار مورد اقبال در دنیا هستند و مبنای بسیاری از تصمیم گیریها قرار می گیرند ونسبت به دو نوع قبلی برتری دارد وبراساس روش مشخص جستجو می کند وسوالت متمرکز شده را پاسخ می دهد.

3- Editorial: دیدگاه سردبیری آن مجله نسبت به موضوع است.

Letter to the editor: برای نقد یا مطرح کردن ایراد ، ابهام یا افزودن یک نکته ای به یک مقاله در شماره های قبلی آن مجله است .

زوایای نوشتن Letter to the editor:

1)نقد کردن :الف)اشکالات در مورد روش ومتدلوژی مطالعه  ب) شیوه ی ارائه نتایج ج)بخشای مرتبط با بحث

2) نقاط قوت: بایستی از اغراق جلوگیری شود وزاویه ای که به آن اشاره می کنیم بسیار مهم است.

3) زاویه تجربه یا مطالعه خود شخص

Letter to the editor از نظر فرم نگارش:

- عنوان متفاوت از عنوان مقاله

- شامل 500 کلمه

- تعداد یک نویسنده

- تعداد کمتراز 4 تا رفرنس که اولین رفرنس ما همان مقاله ای است که مادر مورد آن نقد می نویسیم.

- توصیه آن است که چند رفرنس دیگر جدید وتازه منتشر شده باشند.

- شیوه نگارش پاراگراف اول نقطه قوتی است است که به کار نویسنده قبلی می گذارید.

- خطاب نامه بسردبیراست.

- در دویا سه پاراگراف بعدی توصیه می شود دویاسه نقد از لحاظ اولویت بترتیب بنویسیم.

- در پاراگراف آخر آن نکته ای که ما میخواهیم دقت بیشتر به موضوع بدهد می نویسیم.

- پاراگرافها بایستی جدااز هم وطولانی نباشند.

- وابستگی سازمانی که نویسنده اعلام می دارد بایستی کاملا شفاف باشد.