انواع مقالات:

1)original article

2)review article

3)case record

4)Editional

5)letter to the editor 

2)مقاله های مروری(Review Articles):

به 3دسته تقسیم می شوند:

1- Narrative review:دسته اول مقاله هایی هستندکه توسط یک شخص expert نوشته می شوند،این فرد،یاخودمقاله رامی نویسدیابرای نوشتن ازاودعوت می شود.

ارزش افزوده(ویژگی) این نوع مقاله مروری خصوصیات فردنویسنده است که دارای pulication بالایی است ودرحوزه خودفردقابلی است.

2-review Bibliographic:دردسته دوم ممکن است فردخبرگی روی موضوع نداشته باشد ولی تمام پژوهش های موجوددرآن مسئله راپیداکرده،مطالب راطبقه بندی می کند وبحث های مهم رابه صورت یک مقاله مروری درمی آورد.

ارزش افزوده این گروه ازمقالات درنحوه search کردن آن هاست.

3-systematic Review:این دستهاز مقالات مروری درحال حاضرجزپژوهش های مورد استقبال ومبنای بسیاری ازتصمیم گیری هاهستند.

ویژگی ها:

1-جست وجوبرمبنای یک روش مشخص صورت می گیرد.

2-معمولاسوالات متمرکزشده ای راپاسخ می دهد.

3-مرحله انتخاب وگزینش هم پروتکل دارد.

4-extractکرن یااستخراج محتوامرتبط باموضوع

3)publication case record:این نوع مقالات برحسب موردنوشته می شوند.درواژه های مدیریتی به این نوع مقالات case studyیارویکردcase basedگفته می شود

4)مقاله های Editonal:

دارای 2نوع رویکردهستند:

1-دیدگاه سردبیری مجله نسبت به موضوع

2-نقدیکی ازصاحبنظران درموردیکی ازمقالاتی  که درآن شماره مجله چاپ شده است.

مزایا:گروه سردبیری افرادشناخته شده ای هستند.

معایب:معمولادرگروه editorکسی راخارج ازمحدوده مجله نمی پذیرند.

5)Letter to the editor(نامه به سردبیر):

این نوع مقاله برای نقدیامطرح کردن ایراد،ابهام یاافزودن نکته ای به مقاله چاپ شده درشماره های قبلی آن مجله است.

ویژگی ها:

1-اختصاصابایدمرتبط بایکی ازمقالاتorginalکه درشماره های قبلی مجله چاپ شده است باشد.

2-داری بازه زمانی باشد.

زوایای نامه به سردبیر ازنظرمحتوا:

زاویه1: نقد

مواردی که می توان درموردآن نقدانجام داد:

1-اشکالات یانقدهایی که برروش مطالعه است.

2-نقدشیوه ارائه نتایج

3-بخش های مرتبط بابحث مقاله فوق العاده جای نقددارد.

زاویه2: مطرح کردن نقاط قوت

می توان ازنامه به سردبیربرای مطرح کردن نقاط قوت اسفاده کردولی نامه به سردبیرنقادانه احتمال پذیرش بیشتری دارد،چون برای مجله فضای بحث وپیشرفت ایجادمی کند.

زاویه 3:دیدگاهexpertise

زاویه نقدLetter to the editorدراولویت است زیرانقاط خلارامشخص وپرمی کند.درمرتبه دوم زاویه مطرح کردن نقاط قوت ودرآخرexpertiseقراردارد.

Letter to the edtoriازنظرفرم نگارش:

-معمولااکثرمجلات انتظاردارندعنوان انتخاب شده برای نامه به سردبیر،عنوان متفاوتی باشد.

-حجم نگارش محدودبه400کلمه(متوسط500کلمه)باشد.

-معمولامجلات درنامه به سردبیر،بیشتراز2یا3نویسنده رانمی پذیرند واصالت بریک نویسنده است.

-درنگارش نامه به سردبیرمعمولاحداکثراجازه3یا4رفرنس رامی دهند که اولین رفرنس مقاله ای است که درموردآن نقدنوشته شده است.

روش نگارش:

Letter to the edtorخطاب به سربیراست ودرکل درای 5پاراگراف است که پاراگراف اول شامل  نقطه قوت وارزشی است که به کارنویسنده مقاله اصلی داده می شود.در3پاراگراف بعدی بهتراست 2یا3نقدی که به مقاله وارداست به صورت اولویت بندی شده نوشته شود ودرپاراگراف آخرآنچه راکه آموخته ایم ودوست داریم دیگران به آن توجه کنندمی نویسیم.

- Organizational Affiliation یاوابستگی سازمانی استنادشده بایدکاملاشفاف وقابل رهگیری باشد.

-شیوه نگارش به زبان انگلیسی دارای اهمیت ویژه ای است.

-نگارش صحیح کلمات بایدرعایت شود وغلط تایپی ونگارشی نداشته باشد.