هرم دانش :

همانطور که ملاحظه می نمایید هرم دانش شامل چهار قسمت است :

1-داده

2-اطلاعات

3-دانش

4-خرد