مراحل ارسال نامه به سردبیر :

1-       1-مرحله اول ارسال مقاله توسط پژوهشگر به مجله مورد نظر می باشد .

2-       2-گزینش فردی بعنوان داور مقاله توسط سردبیر مجله مربوطه .

3-       3-  پس از بررسی مقاله توسط داور سه حالت ممکن وجود دارد :

1-   Accept

   2- Reject

   3-  قبول مقاله با یک سری تغییرات

4-    4-در صورت بروز حالت سوم ، مقاله مجددا طی نامه ای از سوی سردبیر به پژوهشگر ، در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد تا تغییرات لازم را ایجاد نماید ، سپس ، بعد از انجام تغییرات مقاله برای بار دوم به مجله مورد نظر فرستاده می شود و در صورت رضایت داور مقاله پذیرفته می شود .

5-      5-  و در نهایت مقاله در مجله چاپ می گردد .