جمع آوری ونگهداری مقالات قبلا به صورت دستی صورت می گرفت اما امروز بصورت الکترونیکی صورت می گیرد پس مراحل اولیه ارسال مقالات در تمام ژورنالها یکی است.

مراحل نامه به سرذبیر:

- در مرحله اول مقاله نویس، مقاله خود را به مجله مربوطه میفرستد.

- انتخاب مناسب داور متناسب با موضوع مقاله توسط سردبیر

- داور مقاله رابررسی میکند یا آن رابه طور کامل   accept میکند یاکامل آن را reject  میکند یا  با دستور تغییرات آن را قبول میکند.

- در صورت حالت سومی که داور دستور تغییرات را می دهد نامه به سردبیر برمی گردد ودر صورت موافقت سردبیر با اشکالت گرفته شده به نویسنده اعلام می دارد.

- نویسنده ضمن ایجاد تغییرات لازم شبیه مرحله اول آن رابه سردبیر می فرستد و ایشان مقاله رابه همان داور اولیه یایکی دیگر می فرستد.

- ودر صورت توافق داور مقاله درمجله چاپ می شود.

هرم دانش : هرم دانش را میتوان بصورت زیر ترسیم كرد. داده ها در پایین ترین سطح و خرد در راس هرم قرار دارند.