سواد کامپیوتری: Computer literacy

اگر شخصی به اندازه نیاز خودش بتواند با کامپیوتر کار کند و نیاز خود را برطرف نماید می گوییم سواد کامپیوتری دارد. اما این سطح از سواد بسیار ابتدایی می باشد در سطح کسی که مثلا سواد خواندن و نوشتن دارد. مقدمه سواد کامپیوتری آموزش ICDL می باشد. که شش مهارت از آن مربوط به سواد کامپیوتری می باشد. البته مهرات هفتم آموزش ICDL  به کار در فضای اینترنت می باشد که فراگیری آن موجب ایجاد سواد اطلاعاتی (information  literacy) می گردد.

تقسیم بندی جدید از نرم افزارها:

1.       Computer Base: این دسته از نرم افزارها در کامپیوتر شخصی کار بر نصب شده است و می توان بدون اتصال به اینترنت از آنها استفاده نمود مانند مرورگر(Browser).

2.       Web Base: نرم افزارهایی هستند که در کامپیوتر هایی که بسیار دور از دسترس کاربر هستند نصب شده است و کاربر می تواند بوسیله اتصال به اینترنت و یک نر افزار مرور گر از آنها استفاده نماید. مانند موتورهای جستجو. Search Engine.

همانطور که گفته شد مرور گرها و موتورهای جستجو دو مقوله جدا ولی مرتبط با هم هستند. ما بوسیله مرورگرها به موتورهای جستجو دست پیدا می کنیم. اما افرادی که سواد کامپیوتری و اطلاهاتی پایینی دارند معمولا این دو را یکی می دانند. اما اگر برای انتخاب یک مرور گر و یک موتور جستجوی بخواهیم اولویت قائل شویم مرور گر در اولویت اول است زیرا بدون داشتن یک مورورگر نمی توان به موتور جستجو دست یافت اما اگر موتور جستجو نباشد می توان آدرس مورد نظر را از جای دیگر پیدا و در مرور گر وارد نمود.

در حال حاضر کامپیوترها و سیستم های اطلاعاتی از هم قابل تفکیک نیستند. کامپیوتر یعنی سیستم اطلاعاتی و سیستم اطلاعاتی یعنی کامپیوتر. همانطور که گفته شد سیتم های اطلاعاتی در هر چهر حوزه نظام سلامت کاربرد دارند.  سیستم های اطلاعاتی در هر چهر حوزه نظام سلامت کاربرد دارند.

1.       تولید منابع: مثلا بانک های اطلاعاتی که مقالات را در بر دارند و برای آموزش نیروی انسانی به کار می روند.

2.       ارائه خدمات: اگر خدمات بوسیله سیستم های اطلاعاتی ارائه گردد حاصل آن Telemedicine یا پزشکی از راه دور گفته می شود. ممکن است عنوان گردد پزشکی از راه دور می تواند بوسیله پست نیز صورت گیرد. این درست است اما این روشها آنقدر طولانی و هزینه بر هستند که امروزه دیگر از آنها استفاده نمی شود.

3.       حاکمیت و تولیت: چهارچوب های قانونی، سیتم های نظارتی و سیستم های قضایی؛ مانند کمیسیون بهداشت و درمان. مثال این نرم افزار ها هنگامی است که ما به فرض از سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری در چارچوب های عنوان شده استفاده کنیم. مثلا قاضی برای محکوم کردن یک پزشک از سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری قضایی استفاده نماید.

4.       تولید پول: مثلا نرم افزار هایی که در شرکت های بیمه استفاده می شود.

سیستم های اطلاع رسانی:

سیستمهای اطلاع رسانی یک نوع خاص از سیستمهای اطلاعاتی می باشند. این سیتمها در بخش ارائه خدمات کابرد دارند.