بخش اول:

درابتدای این جلسه خلاصه ای ازمطالب جلسات قبل بیان شد،كه خلاصه آن به این شرح می باشد:

امروزه كامپیوترهاباسیستم های اطلاعاتی تفاوتی ندارند.

اجزاسیستم های اطلاعاتی شامل:سخت افزار،نرم افزار،مغزافزارهستند.

انواع نرم افزارها عبارتنداز:سیستم عامل،نرم افزارهای كاربردی( application software) ونرم افزارهای یوتیلیتی

هم چنین نرم افزارهابه 2دستهgraphic base وdos baseنیزتقسیم می شوند.

انواع سواد:

1-سوادكامپیوتریcomputer literacy:كسی كه بتواندنیازهای اولیه كامپیوتری خودرارفع كند،دارای سوادكامپیوتری است.پایه سوادكامپوتری آشنایی با6مهارت اول ICDLمی باشد.

2-سواداطلاعاتیinformation literacy:آشنایی بامهارت هفتم ICDLیعنی مهارت كاربااینترنت جزاین نوع سواداست.

سیستم های اطلاعاتی درهر4حوزه بخش سلامت مورداستفاده قرارمی گیرند:

1-تولیدمنابع(منابع انسانی،تجهیزات سرمایه ای ومصرفی)، مثال :استفاده ازسیستم های اطلاعاتی درزمینه آموزش اولیه وبازآموزی نیروی انسانی

2-ارائه خدمات:اگرارائه خدمات بااتكابه سیستم های اطلاعاتی صورت گیرد،به آنTelemedicineیاEHRمی گویند.

3-تولیت

4-تامین مالی

بخش دوم:

درادامه درموردمقاله "نامه به سردبیر"وجست وجودرپایگاه های اطلاعاتی موجوددرdiglibدانشگاه توضیحاتی داده شد.

علم آشنایی بانحوه جست وجودرپایگاه های اطلاعاتی وجست وجودرچكیده وfulltextمقالات راInformation science and library system می گویند.

Impact  Factor:شاخصی برای ارزشیابی مجله است كه نشان دهنده میزان ارجاع به یك مقاله است.هرچه IFمجله بیشترباشد،ازاعتباربیشتری برخورداراست.

برای جست وجودرpubmedبه جای سرچ عادی ازMeSHاستفاده می كنیم تاكلیدوا‍‍‍‍ژه های رسمی سایت موردجست وجوقرارگیردونتیجه جست وجومرتبط تر شود.

هرdatabaseشامل امكانات منحصربه فردی است به این منظورنبایدفقط به یادگیری یكdatabaseاكتفاكرد،برای مثال:Pubmed فقط شامل مقالات پزشكی است درحالی كهWeb of Scienceحوزه های بیشتری راشامل می شود.