در ابتدای جلسه سوم استاد ابتدا در مورد نرم‌افزارها توضیحاتی به شرح زیر ارائه دادند. نرم‌افزارها به دو دسته تقسیم می‌شوند. نرم‌افزارهای  سیستم عامل و كاربردی، نرم افزارهای كاربردی تزدیك‌تر به مغزافزار و سیستم‌های عامل نزدیك‌تر به سخت‌افزارها هستند. باید توجه داشت سخت‌افزارها، ‌نرم‌افزارها،‌ و مغزافزارها به صورت طیفی به هم پیوسته هستند. نرم افزارها هم‌چنین به دو گروه Graphic Base  و Dose Base نیز تقسیم می‌شوند. در ادامه در مورد سواد اطلاعاتی تعاریفی گفته شد. سواد اطلاعاتی مجموعه مهارت‌هایی است که فرد را قادر می‌سازد نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد، با شناسایی منابع اطلاعاتی موجود به تدوین روش جستجو دراین منابع پرداخته و پس از انجام جستجو اطلاعات به دست آمده را ارزیابی کرده و به منظور تولید اطلاعات جدید پیوند لازم بین اطلاعات جدید را با دانش قبلی خود برقرار سازد. امروز کاربران‌اینترنت می‌توانند با بهره گیری از منابع موجود در وب‌سایت کتابخانه مهارت‌های سواداطلاعاتی خود را ارتقاء بخشند و استفاده بهتری از اطلاعات به عمل آوردند. به منظور کاربرد صحیح منابع اطلاعاتی الکترونیکی، محققان باید تا حد امکان سواد رایانه‌ای و سواد اطلاعاتی خود را ارتقاء بخشند و بهترین ابزار برای‌این کار استفاده از اینترنت می‌باشد. در ادامه در مورد نامه به سردبیر و فرمت نامه نیز توضیحاتی داده شد. هم‌چنین مجله‌ی Telemedicine And Telecare برای دادن نامه به سردبیر این مجله معرفی شد. در ادامه در مورد سرچ در pubmed توضیحاتی داده شد. Pubmed فقط مختص مقالات پزشكی است. برای جست‌و‌جوی پیشرفته در Pubmed گزینه‌ی MeSH را در كنار ابزار جست‌و‌جو  انتخاب می‌كنیم تا جست‌و‌جو در تمام مقالات مرتبط با كلیدوا‍‍ژه دسترسی داشته باشیم. در پایان نیز در مورد جست‌و‌جو در Web Of Sience (ISI)   كه در مورد شاخه‌های بیشتری از علوم مقاله نمایه می‌كند نیز توضیحاتی داده شد.