بخش اول:

نحوه ساختن ایمیل گروهی و مزایای آن شرح داده شد. و به عنوان تکلیف تمام دانشجویان بایستی در ایمیل گروهی کلاس عضو شوند و همچنین هرکدام یک ایمیل گروهی بسازند و در ایمیل های یکدیگر نیز عضو باشند.

بخش دوم:

انواع نرم افزارها:

نرم افزار تحت وب :  بدین معنا که سیستم پردازش کننده آنها کامپیوتری است.

نرم افزارهای سیستم عامل : یعنی از طرفی به سخت افزار و از طرفی به نرم افزار متصل است.

نرم افزارهای کاربردی: از طرفی با سیستم عامل و از طرف دیگر با مغز افزار متصل هستند.

نرم افزارهای utility: همان نرم افزارهای قبلی اند که ارتقا پیدا کرده اند.

یک طبقه بندی دیگر:

نرم افزارهایdos base

نرم افزارهای graphic base

بخش سوم: آشنایی با مجلات الکترونیک دانشگاه و سیستم diglib در دانشگاه.

تکلیف کلاسی: در مجلات فارسی و انگلیسی عضو شده  تا برای ارسال مقاله account  داشته باشیم.