بخش اول:

1-آشنایی باایمیل گروهی ومزایاونحوه ساخت آن:

مزایای ایمیل گروهی:

1-درایمیل گروهی امکان ارسال ایمیل به چندین نفربه طورهمزمان وجوددارد،درحالی که درایمیل فردی نمی توان یک ایمیل رابه طورهمزمان به بیشترازچندنفرارسال کرد.

2-امکان عضویت ولغوعضویت درایمیل گروهی وجوددارد،به طوری که اگریکی ازاعضادیگرتمایلی به دریافت ایمیل ازگروه ایمیلی موردنظرنداشته باشد،می تواندعضویت خودرالغوکند،درحالی که درایمیل فردی این امکان وجودندارد.

3-امکان به اشتراک گذاشتن فایل های مشترک(ازجمله عکس،PDF،Powerpointو..)درایمیل گروهی وجوددارد.

4-امکان نظرسنجی ازاعضای گروه درموردموضوعات مختلف

5-امکان ایجادdatabase telephone book

ساخت ایمیل گروهی:

-1باآیدی یاهوی خودواردیاهوگروپ (yahoo group)می شویم وگزینه start a groupراانتخاب می کنیم.

2-نوع گروه موردنظر،بعدکشوروبعدگروه خاصی راکه موردنظرمان است،انتخاب می کنیم.

3-اسم گروه راواردمی کنیم،بعدآدرس گروه ودرصورت تمایل توضیحی درموردگروه می دهیم وگزینهcontinueراانتخاب می کنیم.

4-آدرس ایمیل دلخواه راانتخاب می کنیم وکدامنیتی راوارد کرده وگزینه continueراانتخاب می کنیم.

5-برای تنظیم خصوصیات گروه گزینهcustomize groupراانتخاب می کنیم.

6-دکمهget startرامی زنیم.

7-گزینه هارابه دلخواه انتخاب می کنیم وروی nextکلیک می کنیم.

8-روی دکمهfinishکلیک می کنیم.

2- نحوه عضویت درایمیل های گروهی دیگر :

1-به آیدی یاهوی خودواردمی شویم وآدرس گروه ایمیلی موردنظرراواردکادرجست وجومی کنیم.

2-گزینه joint this groupراانتخاب می کنیم.

3-دراین مرحله یابلافاصله درگروه عضومی شویم یاتازمانی که رئیس گروه ماراacceptکند،درحالتpendingقرارمی گیریم

3-نحوه عضوکردن اعضای جدیددرایمیل گروهی خود:

درصورتی که عضویت اعضای جدیدنیازبه تاییدماداشته باشد،بادریافت پیام درخواست عضویت،روی آن کلیک می کنیم وگزینه approve راانتخاب می کنیم.

بخش دوم:

  Interface userوگزارش نیزیک بعد سخت افزار،نرم افزارومغزافراردارند.

پردازش مرکزی:کارهایی که خودسیستم انجام می دهد،به سخت افزار،نرم افزارومغزافزارنیازدارد.

انواع نرم افزارها:

دسته بندی اول:

1-نرم افزارهای تحت وب:سیستم پردازش گرآن کامپیوتری دروب است.سطح دسترسی برای کاربران می تواندمختلف باشد.

انواع سطح دسترسی:

1-read

2-write

2-نرم افزارهای تحت کامپیوتر(شبکه مشخص)

دسته بندی دوم:

1-نرم افزارهای سیستم عامل:ازیک طرف باسخت افزاروازطرف دیگربانرم افزارهای کاربردی درارتباط هستند.

2-نرم افزارهای کاربردی:ازیک طرف باسیستم عامل وازطرف دیگربامغزافزارمرتبط هستند.

3-نرم افزارهای یوتیلیتی(Utility software):نرم افزارهای مستقلی نیستند،همان نرم افزارهای قبلی اندکه ارتقاپیداکرده اند.

دسته بندی سوم:

1-نرم افزارهایDOS base

2-نرم افزارهایgraphic base

بخش سوم:

آشنایی باسیستم الکترونیک کتابخانه دانشگاه(diglib.tums.ac.ir):

دراین سیستم امکان ورودبه انواع سایت های اطلاعاتی ومجلات دانشگاه وجوددارد.

سیستم های اطلاعات کتابخانه ای:

Library information systemیاdatabase management system

آشنایی باpubmed:

روش ورودبه pubmed:

ازطریقdiglib.tums.ac.ir

ازطریقpubmed.com

ازطریق سایت pubmedمی توان به خلاصه مقالاتpubmed))یابه fulltextمقالات(pubmed central)دست یافت.

برای سرچ درpubmedکلیدواژه های موردنظرمان راواردمی کنیم،ازآنجایی که بعضی ازسایت های اطلاعاتی ازجملهpubmedادبیات ویژه ای دارند،گزینهMESH(Medical Search Fielder)راانتخاب می کنیم تادرحدامکان موضوع موردنظرماسرچ شود.