1)توضیح مفاهیم سیستم های اطلاعاتی وبهداشت ودرمان

تعریف مدیریت:استفاده موثراز منابع وبکارگیری هماهنگ نیروی انسانی جهت نیل به هدف مطلوب،درچارچوب وظایف؛ سازماندهی،هماهنگی ،کنترل وبرنامه ریزی.

انواع روش های تقسیم بندی سیستم های اطلاعاتی:

1-سخت افزار،نرم افزار،مغزافزار(انسان هانیزجزئی ازسیستم اطلاعاتی هستند.)

2-ابزارهای ورودی،پردازش،خروجی

3-دستی(غیرالکترونیکی)،کامپیوتری

سیستم های اطلاعاتی:به سیستم هایی گفته می شودکه اطلاعات خام راگرفته،عملیاتی روی آن انجام می دهند،سپس خروجی هایی به نام شاخص به ماتحویل می دهند.

هدف مدیران بخش سیستم های اطلاعاتی:تسهیل تصمیم سازی وتصمیم گیری توسط مدیران ارشدسازمان.زیراسنگ بنای هرکاری که مدیردرسازمان انجام می دهد،تصمیم(استراتژی)است.

بخش بهداشت ودرمان:

کارکردهای بخش بهداشت ودرمان:

پیشگیری اولیه:اقداماتی که قبل ازورودعامل بیماری زا به بدن وایجادبیماری صورت می گیرد.

پیشگیری ثانویه:مربوط به بیماری های بازگشت پذیراست.

بیماری بازگشت پذیر:بیماری که فردبعدازانجام اقدامات لازم به طورکامل بهبودپیداکرده ،100%به نقطه صفرخود،برمی گردد.

پیشگیری ثالثیه:

مربوط به بیماری هایی است که درآن فقط کیفیت وطول زندگی فردبهبودپیدامی کندوفردبه طورکامل درمان نمی شود.درواقع اقداماتی است که بیماری رابرای فردقابل تحمل ترمی کند.

کارکردهای بخش بهداشت ودرمان(ازدیدگاهی دیگر):

1-تولیدمنابع(ماشین وتجهیزات،منابع انسانی،منابع مالی،مواد)

2-تولیت(حاکمیت)

3-ارائه خدمات

4-تامین مالی

درمنابع مالی قابلیت تبدیل بیشتری وجودداردومی تواندبه راحتی به منابع دیگرتبدیل شود.

2)آموزش ساخت وبلاگ درمیهن بلاگ www.mihanblog.com