تعاریف مدیریت،سیستم های اطلاعاتی و بخش بهداشت و درمان:

تعریف مدیریت:تلاش در جهت دستیابی به اهداف سازمان با توجه به منابع محدود و تغییرات محیطی با بکار گیری 4 وظیفه اصلی مدیران که عبارتند از:برنامه ریزی،سازماندهی،رهبری و کنترل

3 روش جهت تقسیم بندی سیستم های اطلا عاتی داریم که عبارتند از:

1)سیستم های اطلاعاتی:-نرم افزار

-سخت افزار

-مغز افزار

2)سیستم های اطلاعاتی:ابزارهای ورودی

-ابزارهای پردازش اطلاعات

-ابزارهای خروجی

3)سیستم های اطلاعاتی:-الکتریکی

- غیر الکتریکی

هدف سیستم های اطلاعاتی:

تسهیل تصمیم گیری و تصمیم سازی توسط مدیران

سنگ بنای تمام فعالیت های مدیران تصمیم گیری می باشد.

مجموعه ای از چند تصمیم،استراژی را می سازد.مجموعه ای از چند استراتژیری،برنامه را می سازد.مجموعه ای از چند برنامه برنامه های 5ساله را می سازد.

سیستم های اطلاعاتی،داده های خام را در یافت کرده و با انجام پردازش بر روی آن،آن را به شاخص تبدیل کرده واز شاخص ها جهت مقایسه استفادی می نماید.

افزایش استفاده از سیستم های اطلاعاتی باعث افزایش اطلاعات باعث افزایش پردازش اطلاعات

بخش بهداشت و درمان:

در عوام به معنای بیمارستان می باشد.

کار بخش بهداشت و درمان:

پیشگیری در 3 سطح: 1)پیشگیری نوع 1:قبل از بیمار شدن.

2)پیشگیری نوع2:مربوط به بیماری ها وشرایطی می باشد که فرد می تواند به نقطه صفر بازگردد.

3)پیشگیری نوع3:مربوط به بیماری ها وشرایطی می باشد که فرد نمی تواند به نقطه

صفر بازگردد.

نقطه صفر:نقطه ای که فرد در آن می تواند فعالیت های متناسب با سن و شرایط خود را انجام دهد.

پیشگیری در سطوح مختلف نشان میدهد که هر فردی که با هر سطح سوادی در سطوح مختلف فعالیت می کند جزئی از بخش بهداشت و درمان می باشد.

بانک جهانی فعالیت های بخش بهداشت ودرمان را در 4 سطح قرار داده است:

1)تولید منابع انسانی،تجهیزات سرمایه ای وتجهیزات مصرفی

2)ارائه خدمات

3)تولیت و حاکمیت

4)تولید پول و سیاست های اتخاذ شده جهت تأمین منابع پولی ومالی