كلاس امروز با محوریت آموزش نرم افزار SPSS برگزار شد.

 این نرم افزار كه بسیاری از مفاهیم آماری در آن وجود دارد و برای یادگیری آن باید یك سری از مفاهیم آماری را دانست، در بسیاری از علوم برای تجزیه و تحلیل های آماری به كار می رود.

همچنین نرم افزار SPSS بسیاری از محاسبات آماری و رسم نمودارها را انجام می دهد. توابع ریاضی، گراف ها، جداول سفارشی آماری، توزیع های تخصصی آمار،انواع آنالیزهای آماری،انواع آزمون ها و پردازش انواع رگرسیون نیز از دیگر قابلیتهای این نرم افزار است.

طرز كار با SPSS:

در مرحله اول نرم افزار SPSS راباز می كنیم،2عدد SHEET در انجا قابل مشاهده است :

1-DATA VIEW: برای وارد كردن داده ها استفاده می شود.

2-VARIABLE VIEW: برای تعریف كردن متغیرها استفاده می شود.

در DATA VIEWهم می توان داده ها را بصورت دستی وارد كرد و هم می توان داده هایی را كه از اكسل كپی كرده ایم در اینجا PASTE كرده و آنها را برای انجام آنالیز آماده كرد.

در VARIABLE VIEW:

در ستون NAMEبرای متغیرها نام انتخاب می كنیم تا در DATA VIEWبه این نام دیده شود.

در ستون TYPEنوع متغیر را تعیین می كنیم و از بین گزینه ها متغیر مورد نظر را استفاده می كنیم.

اگر بخواهیم پهنای ستون هایمان را تغییر دهیم،از ستون Width استفاده می كنیم.

از ستون Desimals  برای تعیین تعداد اعشار استفاده می كنیم.

از ستون LABLE  برای تعیین برچسب برای متغیرها استفاده میكنیم كه این جدا از نام متغیر است.

از ستون Align برای ردیف كردن داده ها استفاده می كنیم.

از ستون measure یا مقیاس اندازه گیری برای تعیین نوع متغیر، اگر نسبی و فاصله ای باشد ا گزینهLE SCA اگر متغیر از نوع ترتیبی باشد از گزینه Ordinal و بالاخره اگر متغیر از نوع اسمی باشد گزینه Nominal استفاده می كنیم.