در تحلیل یافته‌های تحقیق دو سطح از روشهای آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد:

           آمار توصیفی

           آمار استنباطی

آمار توصیفی

استفاده از فراوانی‌های مطلق و نسبی، میانگین، میانه در بررسی متغیرها ، معمول می باشد. آمار توصیفی شامل شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی می شود.

شاخصهای مركزی : میانگین (Mean)،  میانه (Median) و نما(Mode)

شاخصهای پراكندگی:  دامنه تغییرات (Range)، واریانس (Variance)،

انحراف معیار(Standard Deviation) و ضریب تغییرات(Coefficient of Variation)

آمار استنباطی

روشهایی كه ما را قادر می‌سازد از داده‌های بدست آمده از نمونه نتیجه‌ای را درباره جامعه استنباط كنیم. سؤالاتی مانند‌ آیا تفاوت معنا داری وجود دارد؟ را از طریق آمار استنباطی به زبان آماری، پاسخ می‌دهیم. آمار استنباطی دارای دو نوع کلی آزمون می‌باشد:

           پارامتریك

           ناپارامتریك

 شرایط استفاده از آزمون های پارامتری:

1. داده‌ها دارای توزیع نرمال باشند.

2. داده‌ها دارای مقیاس فاصله ای‌ یا نسبی باشند.(داده ها کمی باشند)

3. نمونه‌ها واریانس مساوی داشته باشند.

آزمون استقلال خی دو (كای دو یا كای اسكور)

یكی از مهمترین آزمونهای ناپارامتریك آزمون 2  است. اساس و پایه این آزمون بررسی فراوانی مشاهده شده كه در طرح های تحقیقاتی جمع شده اند با فراوانی های مورد انتظار است. یعنی می خواهیم بدانیم آیا بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار تفاوتی معنی دار وجود دارد یا آنكه این تفاوت ناچیز و حاصل شانس است. در واقع می خواهیم بدانیم که بین دو متغیر ارتباطی وجود دارد یا آن دو متغیر مستقل از هم می باشند.

توزیع خی دو را معمولا وقتی بکار می برند که داده های جمع آوری شده به صورت فراوانی بوده  و فرضیه ها بصورت رابطه ای و تفاوتی باشند.

فرضها: فرض آماری در آزمون خی  دو  به صورت زیر تنظیم می شود :

    بین X و Y رابطه وجود ندارد:H0 

بین X و Y رابطه ای وجود دارد:H1 

     آماره آزمون: آماره آزمون خی دو  به صورت زیر محاسبه می شود:

   مقدار بحرانی: مقدار بحرانی برحسب  و درجه آزادی معادل (c-1)  df = (r-1) از جدول خی دو  بدست می آید. آزمون استقلال خی دو ،یک آزمون یک دنباله راست است که H0 به اندازه  در دنباله راست آن تعریف خواهد شد.

  تصمیم گیری: اگر مقدار آماره آزمون بزرگتر از مقدار کای- مربع جدول باشد پس فرض H0 در سطح خطای  درصد رد شده و فرضH1  (وجود ارتباط بین دو متغیر) پذیرفته خواهد شد.

آزمونهای توضیح داده شده:

آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه پرداخته می‌شود. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با چند حالت سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود

آزمون میانگین یک جامعه بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به این موضوع پرداخته می‌شود که میانگین یک جامعه٬ به چه میزان از یک مقدار ثابت بیش‌تر و یا کم‌تر است. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با یک متغیر سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های توصیفی استفاده می‌شود

آزمون نمونه‌های مستقل بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی تفاوت میان میانگین دو جامعه پرداخته می‌شود. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با دو جامعه سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود

ضریب همبستگی پیرسون r :

این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1- می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.