در ابتدای جلسه استاد در مورد آمار و تقسیم بندی آن به آمار توصیفی و استنباطی صحبت كردند، آمار توصیفی از مطالعات مشاهده ای به دست می آید كه خود شامل شاخص های عددی و جداول و نمودارهاست؛ شاخص های عددی به مركزی و پراكندگی تقسیم شده  و شامل میانگین، مد و ... می باشد. از جمله ی نمودارها می توان به نمودار هیستوگرام، شاخه و برگ، نرده ای و .... اشاره كرد.

آمار استنباطی كه با مطالعات تجربی استنتاج می شود و شامل آیتم های گوناگون است از جمله آزمون میانگین یک جامعه ، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون مقایسه میانگین چند جامعه، همبستگی و ...  

پارامترهای جامعه را به علت صرف وقت و هزینه ی زیاد نمی توان سرشماری کرد البته کشورهایی چون استرالیا به علت مهاجرپذیری سرشماری را بیشتر انجام می دهند. میانگین و واریانس برآوردهایی از پارامترهای جامعه هستند اما با نمونه گیری و استفاده از آمار استنباطی می توان نتایج را به جامعه تعمیم داد.

در ادامه در مورد p-value  و آزمون t-test  و همچنین رد و قبول فرضیه ی H توضیحاتی ارائه گردید، که در این خصوص اگر p-value کم تر از 5% باشد نشان می دهد که داده ها نرمال نیستند، اگر داده ها نرمال باشند در نمودار Normal Q-Q plot به صورت نقاطی روی خط در نمودار دیده می شوند. اختلاف بین std  و  std Error  در این است که std  انحراف معیار نمونه و std Error  انحراف معیار میانگین هاست  یعنی مجموعه ای  از داده ها که این مجموعه خود دارای میانگین است و از این مجموعه داده ها واریانس بگیریم.

در ادامه مبحث spss  و موارد مهم و کاربردی آن دنبال شد از جمله ی آن ها percentile  است که اشاره به صدک ها دارد، box plot که همان نمودار جعبه ای است تقارن داده ها و پرت بودن آن ها را نشان می دهد این نمودار از چارک اول، دوم و سوم و همچنین از حداکثر و حداقل داده ها به دست می آید از این نمودار با توجه به اینکه q2 به کجا نزدیک تر است چولگی به دست می آید.

در نرم افزار spss با توجه به انجام عملیات مورد نظر آزمون های مربوط به هر یک توضیح داده شد از جمله ی آن ها one- sample test جهت مقایسه ی دو میانگین و آزمون لوون با آماره ی F و p-value  برابری یا عدم تساوی واریانس بین دو گروه داده را بررسی می کند همچنین آزمون های paid test  و chi square  توضیح داده شدند در آزمون chi square  دو متغییر x  و y جداگانه و تصادفی می باشند می توان ابتدا با گراف نمودار scatter آن ها را رسم می کنیم و با استفاده از آنالیز و گزینه ی correlation  ضریب پیرسون و p-value  را محاسبه می کنیم که ضریب پیرسون بین -1 تا +1 می باشد و رابطه ی بین دو متغییر را نشان می دهد وقتی رابطه ی بین دو متغییر بررسی می شود در ردیف و ستون های مختلف وارد نرم افزار شده و به آن ها وزن داده می شود.