مدل پیکو:PICO

تمام مقالات در هر حوزه ای که باشد یک جزء دارند که جمعیت است.

P: population

) مقدمه: introduction، روشها: Methods، یافته ها: Result، بحث و نتیجه گیری: Discussion) IMRaD

I: intervention مداخله، بعضی از جاها برای آزمایش محدودیت نداریم. اما بعضی از جاها محدودیت داریم. معمولا بیشترین محدودیت های روی انسان ها اعمال می شود.

مطالعاتی که روز انسان ها اعمال می شود:

1.       درمانی Treatment: این مطالعات جهت استفاده از درمان بیماران با روش های مختلف استفاده می گردد. در مطالعات درمانی ما اجازه استفاده از درمان های شناخته نشده و اثبات نشده را نداریم.

2.       تشخیصی diagnostic: جهت درمان بیماران بایستی ابتدا بیماران شناسایی شوند. این دسته از مطالعات به همین منظور استفاده می شود.

3.       پیش آگهی Prognosis

4.       علت شناسی Causation and Harm study : در این نوع مطالعات عامل بیماری شناخته می شود. ممکن است علت بیماری با پیش آگهی confiding داشته باشد، به همین دلیل مطالعات علت شناسی انجام می گیرد.

در بعضی از موارد که بی ضرر بودن اثبات شده است نیازی به رعایت در مورد مداخلات نیست، و ما به راحتی مداخله می نماییم. در مطالعات تشخیصی و پیش آگهی اجازه مداخله نداریم و از مطالعات Exposure استفاده می کنیم. این دسته از مطالعات مربوط به اثراتی می شوند که ما در آنها به صورت فعال دخالتی نداریم. مثلا افرادی که در معرض آلودگی قرار گرفته اند.

Experimental study ها یا مداخلات تجربی هم مطلقا در مواردی انجام می گیرد که بی ضرر بودن مداخله ثابت شده باشد.

C: comparison در تمام مطالعات ما یک مداخله رقیب داریم. حتی اگر به ظاهر هم وجود نداشته باشد عدم انجام مداخله نیز به عنوان رقیب مداخله شناخته می شود.

O: outcome، نتایج. باید بررسی شود که نتایج مداخلات ما چیست. این نتایج به سوالات ابتدایی ما پاسخ می دهند.

در بعضی از موارد PICOD هم گفته می شود.D آخر به معنای Design است.

مطالعات مشاهده ای دو گونه هستند؛ یک گونه به صورت توصیفی(Descriptive observation) و یک گونه به صورت تحلیلی (Analytic observation) می باشد.

هرچه طراحی مطالعه تجربی تر باشد ارزش مطالعه ما بالا تر است.

 بحث:

نقد از مطالعه انجام شده و بخصوص محدودیت هاست. می توان نقاط قوت را نیز می گویند. بعد نوبت توصیه هاست. توصیه های اجرایی برای مجریان و توصیه هایی برای مطالعات بعدی. در قسمت بعد روایی و پایایی را بحث می کنیم. می توان نتایج تحقیقات یک نویسنده دیگر را با نتایج مقاله خودمان مقایسه می کنیم، اختلاف ها را به دست می آوریم و دلایل آن را توضیح می دهیم.