تذكرات مهم:

1.  قبل ورود متن به وبلاگ ابتدا آنرا بصورت فایل ضمیمه به یك ایمیل برایم ارسال كنید. فقط در این صورت اگر متن دیگران بعد از آن با متن شما مشابه شد، حق مالكیت آن برای شما ثبت شود (متون را داخل ایمیل نریزید و حتماً ضمیمه باشد بصورت یك فایل نرم افزار ورد). در صورت انجام این تذكر تا به امروز باید حد اقل یک ایمیل از هر نفر با فرمت فوق (با دوضمیمه به هر ایمیل) و یا حداكثر دو ایمیل از هرنفر (با یك ضمیمه به هریك از آن دو ایمیل) دریافت كرده باشم.

2. عنوان درست برای ایمیلها و متنها در وبلاگ بصورت گفته شده در كلاس انتخاب شود مثل این نمونه‌ها «خلاصه جلسه1 كلاس اطلاع‌رسانی» یا «خلاصه جلسه1 كلاس كاربرد كامپیوتر»

3. كسانیكه خلاصه های كلاسهای برگزار شده را اشتباه در وبلاگ مخصوص كلاس دیگر وارد كرده اند سریعتر آنرا از طریق امكان ویرایش در «آرشیو مطالب» اصلاح كنند. همینطور كسانیكه بعد از خواندن مطالب خلاصه دیگران در مورد هركلاس متوجه می شوند كه موضوعی را از گفته‌های من در كلاس ناقص و یا اشتباه فهمیده اند و در وبلاگ كلاس وارد كرده اند، می‌توانند در اولین فرصت متن جلسات قبل خود را ویرایش و كامل كنند

4. هر فرد برای هرجلسه بیش از یك متن به وبلاگ كلاس اضافه نكند و كمتر یك متن هم از هر نفر در وبلاگ كلاس نباشد (كنتور هركس تا حالا باید بدرستی عدد 1 را نشان دهد.)

5. مطالب با خط تاهوما سایز شماره 9 باکمک نرم افزار MS-Word ایجاد شده و بعد وارد وبلاگ شود.